Yasama Özet Bilgiler

 

TBMM işlemlerini kanunla ya da parlamento kararı ile gerçekleştirir. Savaş ilanı, içtüzük değiştirme, meclis üyeliğini düşürme veya dokunulmazlığı kaldırma, olağanüstü hal ve sıkıyönetim süresini uzatma gibi işlemler parlamento kararı ile gerçekleştirilirken; genel ve özel af ilan etme ancak kanunla yapılabilir.

 

TBMM seçimleri Cumhurbaşkanı veya TBMM Genel Kurulu tarafından yenilenebilir.

 

Milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri de milletvekilinin istifa etmesidir. İstifa etmek tek başına geçerli bir hüküm doğurmaz istifanın TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde istifa geçerlilik kazanır.

 

1982 Anayasasına göre siyasi parti grupları 20 milletvekili tarafından kurulur.

 

Kanunlar hakkında esas bakımından Anayasa Mahkemesi'nde dava açılabilmesi 60 günlük süreye tabidir.

 

1982 Anayasasına göre; TBMM Başkanı ve Başbakanın milletvekili olması şarttır.

 

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan Bütçe kanun tasarıların kabul etme yetkisi TBMM'ye aittir.

 

1982 Anayasasında yapılan 2007 yılı değişikliği ile genel seçimler 4 yılda bir yapılır.

 

Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, Meclis soruşturma açılması istenebilir. Meclis soruşturması cezai sorumluluğa yol açar.

 

1982 Anayasası'nda yapılan 1995 değişikliği ile Milletvekili sayısı 550 olarak belirlenmiştir.

 

 Yasama dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi kararına karşı ilgili milletvekili ya da bir başka milletvekili 7 GÜN içerisinde Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir. Mahkeme 15 GÜN içinde karar verir.

 

Siyasi parti grupları Meclis Başkanlığı için tarafsızlığı sağlamak amacıyla aday gösteremezler   

 

Kamu görevlileri, TSK mensupları, yüksek yargı mensupları, YÖK üyeleri görevlerinden çekilmedikçe milletvekili adayı olamazlar.