Anayasa ve Güncel Bilgiler Soru ve Çözümleri

Yayınlanma Kpss Vatandaşlık

 

1 Bir hukuki ilişkide, iki kişiden birinin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu şey ----- olarak tanımlanırken; iki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklamaları ise ----------- olarak tanımlanır. 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A)    Borç - Sözleşme B) Borç - Edim C) Borçlu - İcap D) Tazminat - Borç E) İfa - Edim 

 

Borç; bir hukuki ilişkide iki kişiden birinin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu şeyi ifade eder. Örneğin, bir kırtasiye ile size bir dökümanın fotokopisini çekmesi konusunda anlaşmış iseniz; kırtasiyecinin borcu fotokopiyi çekmek; sizin borcunuz ise fotokopi ücretini ödemektir.Sözleşme ise, iki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklamaları demektir. Örneğin; bir dairenin belli bir bedel karşılığında kullanılması konusunda kiracı ile kiraya veren anlaşmışlarsa ortaya “kira sözleşmesi” çıkar. (Cevap A)  

 

2 Meşru müdafaa ne demektir? 

 

A) Bir kimsenin bilerek sebebiyet vermediği bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak için suç işlemek zorunda kalmasıdır. 

 

B) Bir kimsenin ağır ve haksız bir saldırıya karşı kendisini veya bir başkasını korumak için gösterdiği zorunlu tepkidir. 

 

C) Öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan ama failin hareketi sebebiyle ortaya çıkan neticedir. 

 

D) Bir kimsenin bir başka kimse tarafından suç işlenmeye zorlanması demektir. 

 

E) Beklenmeyen hal, öngörülmesi mümkün olmayan ama failin hareketi sebebiyle ortaya çıkan neticedir. 

 

Meşru müdafaa, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran hallerden biridir. Meşru müdafaanın doğru tanımı B seçeneğinde doğru olarak yapılmıştır. Ceza sorumluluğunu kaldıran diğer hallerse; ıztırar (zorunluluk) hali (A seçeneği), kaza ve tesadüf (C seçeneği), cebir (D seçeneği), kaza ve tesadüf (E seçeneği), mücbir sebep, ikrah ve tehdittir. (Cevap B)  

 

3      Hukukun çeşitli anlamları için;

 

I.Belli bir memlekette, belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünüdür.

 

 II. Belli bir memlekette, belli bir dönemde uygulanması gereken, sosyal gereksinmeleri adalete en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen hukuk kurallarının bütünüdür.

 

Yapılan tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II 

 

A) Pozitif hukuk İdeal hukuk 

 

B) Mevzu hukuk İdeal hukuk 

 

C) Mevzu hukuk Pozitif hukuk 

 

D) İdeal hukuk Pozitif hukuk 

 

E) Doğal hukuk Mevzu hukukBelli bir memlekette, belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünü pozitif veya müspet hukukuoluşturur.

 

Bu kavrama, yetkili makamlar tarafından çıkarılan kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi yazılı metinlerle tespit olunan kurallar girdiği gibi, henüz yazılı bir şekle bürünmemiş olan ve fakat uyulması zorunlu olan örf ve adet kuralları da girer. (I) Doktrinde “olması gereken hukuk” adı da verilen ideal hukuk, vücut bulması istenen, arzulanan hukuku ifade eder. (II) (Cevap A)   

 

4 Aşağıdakilerden hangisinin “kanun” ile kurulması zorunlu değildir?

 

A)    Köy  B) İlçe C) İl D) Bakanlık E) Vakıf Üniversitesi 

 

Yeni bir köy, il idare kurulu, il genel meclisi ve Bayındırlık Bakanlığı’nın mütalaası ile İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile kurulur. (Cevap A)  

 

 

 

5) I. Mevzu hukukun en önemli bilgi kaynaklarındandır.

 

 II. Kanunlar, tüzükler ve Anayasa Mahkemesi kararları gibi metinler burada yayınlanır. 

 

III. Bakanlıkların bazı tebliğleri de burada yayınlanır. 

 

Resmi Gazete hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Yalnız I   B) Yalnız II C) I ve II   D) II ve III E) I, II ve III 

 

Resmi Gazete, 7.10.1920 tarihinde kurulmuştur; resmi tatil günlerinden başka her gün Ankara’da yayımlanır. Kanunlar, TBMM kararları, tüzükler bazı yönetmeliklerden başka, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararları ile, Yargıtay, Danıştay gibi yüksek yargı mercilerini İçtihat Birleştirme kararları, Yüksek Hakem Kurulu kararları, bakanlıkların tebliğleri ve ilanları da bu gazetede yayımlanır. (Cevap E) 

 

6 Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasası yazılı değildir? 

 

A)    Türkiye B) Hollanda C) Amerika D) Almanya E) İngiltere 

 

Anayasalar, yazılı ve yazısız anayasa ayrımına tabi tutulurlar. 

 

Yazılı anayasa; Bir anayasa içerisinde olması düşünülebilecek kuralların yetkili bir organ tarafından belirli bir belge içinde toplanmasıdır. İngiltere gibi anayasaları geleneklere dayanan ülkeler dışında, hemen hemen bütün devletlerin anayasaları yazılıdır. 

 

Yazısız anayasa; Toplum içinde uzunca bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşan anayasadır. Teamüli anayasa ve geleneksel anayasa olarakta adlandırılır. (Cevap E)  

 

 7 Anayasalar, bazen normal yasama meclisleri tarafından, bazen de Kurucu Meclis denen özel bir kurul tarafından kabul edilir.

 

 Buna göre, aşağıdaki verilen anayasalarımızdan hangisi kurucu meclisler tarafından çıkarılmıştır? 

 

A)    1924 Anayasası – 1982 Anayasası B) 1961 Anayasası – 1982 Anayasası C) 1924 Anayasası – 1961 Anayasası D) 1876 Kanuni Esasi’si E) 1982 Anayasası 

 

1961 ve 1982 Anayasaları, kurucu meclisler tarafından çıkarılmıştır. (Cevap B)  

 

 

 

8 Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A)    İslam Hukuk Sistemi B) Roma Germen Hukuk Sistemi C) Sosyalist Hukuk Sistemi D) Common Law Hukuk Sistemi E) Kilise Hukuku 

 

İslam Hukuk Sistemi: Dinsel temellere dayanır. Temel kaynağı Kuran ve Sünnet’tir. İslam memleketlerinin birçoğunda uygulanan İslam Hukuku, Cumhuriyet dönemine kadar Türkiye’de de uygulanmıştır. 

 

Roma Germen Hukuk Sistemi: Roma Hukukuna dayanır. Roma Hukuku, Corpus Juris Civilis ile yazılı hale gelmiştir. Bu hukuk sisteminde özel hukuk – kamu hukuku ayrımı vardır. Türkiye’nin bu grupta olduğu söylenebilir. 

 

Sosyalist Hukuk Sistemi: 1917 bolşevik devriminden sonra Rusya’da uygulama alanı bulan bu sistemde genellikle, üretim araçları üzerinde bireyin mülkiyet hakkı ve bunun sonucu olarak, miras hakkı tanınmamaktadır. 

 

Common Law (Anglo-Sakson) Hukuk Sistemi: “Ortak Hukuk” anlamına gelen Common Law, daha çok geleneklere dayanmakta ve hakimler tarafından geliştirilmiş bulunmaktadır. (Cevap B)  

 

 

 

9 1982 Anayasası’na göre; (I) ------, kanunları yapmak, yani hukuk kuralı koymak ve yürütmeyi denetlemek yetkisiyle, (II) -------; yasama organının çıkardığı kanunları uygulayarak kamu hizmetlerini yürütmek yetkisiyle, (III) ----- ise kanunların uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, hakkı söylemek yetki ve göreviyle donatılmıştır. 

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A) Yürütme organı- Yasama organı- Yargı organı 

 

B) Yürütme organı- Yargı organı- Yasama organı 

 

C) Yargı organı- Yasama organı- Yürütme organı 

 

D) Yasama organı- Yürütme organı- Yargı organı 

 

E) Yasama organı- Yargı organı- Yürütme organı 

 

Kanunları yapmak Yasama organının (TBMM), Kamu hizmetlerini yürütme Yürütme organının (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu), Kanunların uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözmek ise Yargı organının (Bağımsız Mahkemeler) görev ve yetkilerindendir. (Cevap D)  

 

10) 1982 Anayasası’na göre “yasama organı”na ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? 

 

A) Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 

 

B) Meclis, beş yılda bir genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. 

 

C) Büyük Millet Meclisi üyeleri yasama sorumsuzluğuna sahiptir. 

 

D) İdeolojik ve anarşik olaylara katılma suçundan hüküm giyenler milletvekili seçilemezler. 

 

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yasama dokunulmazlığına sahiptir. 

 

Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. 2002 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle “ideolojik veya anarşik eylemlere” ibaresi “terör eylemlerine” olarak değiştirilmiştir. (Cevap D)   

 

11 Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen kuralları içerisinde yer almaz? 

 

A)    Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Ahlâk kuralları D) Görgü kuralları E) Tabiat kuralları 

 

Toplumlarda düzenin sağlanabilmesi için birtakım kuralların öngörülmesi zorunluluğu vardır. Bu kuralların bir kısmı, kişilere bazı ödevler yükler ve bazı yetkiler verir; bir kısmı ise sadece ödevler yükler. Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyen bu kurallara toplumsal davranış (sosyal düzen) kuralları denir. Toplumsal davranış kapsamına hukuk, ahlâk, din ve görgü kuralları girer. (Cevap E) 

 

 

 

  12 Belirli bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? 

 

A)    Pozitif Hukuk B) Mevzu Hukuk C) Tarihi Hukuk D) Maddi Hukuk E) İdeal Hukuk 

 

Belirli bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk “yürürlükteki hukuk” olarak isimlendirilir. Yürürlükteki hukuka “olan hukuk”, “pozitif hukuk” ya da “dogmatik hukuk”ta denilir. Yürürlükteki hukukun içeriğine sadece yazılı olan hukuk kuralları, mesela kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, uluslar arası antlaşmalar, tüzük ve yönetmelikler, boşluk doldurmak amacı ile konan içtihadı birleştirme kararları; yazılı olmayan hukuk kuralları, mesela örf ve adet hukuku da girer. (Cevap A)   

 

13 “Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” kuralı aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir? 

 

A)    Milli devlet ilkesi B) Demokratik devlet ilkesi C) Laik devlet ilkesi D) Sosyal devlet ilkesi E) Hukuk devleti ilkesi 

 

Milli devlet, devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan milli şuur ve ülküler etrafında toplanan herkesin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde bulunduğu devleti ifade eder. Bu ilke anayasamızda “Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet” olarak ifade edilmiştir. (Md.2) (Cevap A)   

 

14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer? 

 

A)    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu B) Adalet Bakanı C) Yargıtay D) TBMM E) Cumhurbaşkanı

 

Anayasanın 104. maddesine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile vekilini Cumhurbaşkanı seçer. Bilgi Notu: Yargıtay üyelerini HSYK seçer. (Cevap E)   

 

15)   “Muhalefetin iktidar olma şansının mevcut olması” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin bir gereğidir? 

 

A) Üniter devlet ilkesi B) Laik devlet ilkesi C) Hukuk devleti ilkesi D) Sosyal devlet ilkesi E) Demokratik devlet ilkesi

 

 Demokratik devlet, “demokrasiye uygun” devlet demektir. Demokratik devlet için şu koşullar sağlanmalıdır: - Etkin siyasal makamlar seçimle işbaşına gelmelidir. - Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. - Seçimler serbest olmalıdır. - Birden çok siyasi parti olmalıdır. - Muhalefetin iktidar olma şansı mevcut bulunmalıdır. - Temel kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmış olmalıdır. (Cevap E) 

 

 16 Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemlerden değildir? 

 

A) Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak 

 

B) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçmek 

 

C) Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini seçmek 

 

D) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak

 

 E) Bakanları atamak Anayasanın 104. maddesine göre, Cumhurbaşkanı, bakanlar, Başbakanın teklifi ile atar.

 

 A, B, C ve D’de belirtilenler Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemlerdendir. (Cevap E)   

 

 

 

17 Bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlarına ne ad verilir? 

 

A)    Pozitif Hukuk B) Şekli Hukuk C) Mevzu Hukuk D) İdeal HukukE) Tarihi Hukuk

 

 

 

 Mevzu hukuk, bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılıolanlarını kapsar. Mevzu hukuk, yetkili bir makam tarafından konmuş hukuk kurallarının bütünüdür. Kanunlar, KHK’lar, tüzükler ve yönetmelikler, mevzu hukukun içeriğini oluşturur. Bunlara kısaca “mevzuat” denir. Bilgi Notu: Örf ve adet hukuku, yazılı olmadığından mevzu hukuk kavramına dahil değildir.   (Cevap C)

 

 “İdarenin yargısal denetime tabi olması” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir? 

 

A) Cumhuriyetçilik ilkesi   B) Üniter devlet ilkesi  C) Laik devlet ilkesi  D) Hukuk devleti ilkesi E) Sosyal devlet ilkesi 

 

Hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir. İdarenin yargısal denetime tabi olması hukuk devleti ilkesinin en önemli şartlarındandır.   (Cevap D)

 

 18 Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda yeralan “hukuk devleti ilkesi”nin gereklerinden biri değildir?

 

A) Hakimler bağımsız ve teminatlı olmalıdır.

 

B) İdari faaliyetler önceden bilinebilir olmalıdır. 

 

C) İdarenin mali sorumluluğu mevcut olmalıdır. 

 

D) Etkin siyasal makamlar seçimle işbaşına gelmelidir.

 

 E) İdare yargısal denetime tabi olmalıdır. Yasama organı hukuken bağlı olmalıdır.

 

Yürütme organı hukuken bağlı olmalıdır. Yargı organı hukuken bağlı olmalıdır. İdare y argısal denetime tabi olmalıdır.Hakimler bağımsız v e teminatlı olmalıdır. İdari f aaliy etler önceden bilinebilir olmalıdır. Hukuki güv enlik ilkesi mev cut olmalıdır. İdarenin mali sorumluluğu mev cut olmalıdır.   

 

 

 

HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİ Etkin siyasal seçimlerin seçimle işbaşına gelmesi, demokratik devlet ilkesinin bir gereğidir. (Cevap D)  

 

 19 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

 

A) Kurucu değil, Tali Meclis tarafından hazırlanmıştır. 

 

B) Yasama TBMM, Yürütme Cumhurbaşkanı ve İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu), Yargı ise Bağımsız Mahkemeler tarafından yürütülmektedir.

 

 C) 1924 Anayasası, Türk Anayasa tarihine “katı” bir anayasa olarak geçmiştir.

 

 D) Bu anayasanın resmi adı “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”dur. 

 

E) Anayasanın ilk metninde “Laiklik” ilkesi vurgulanmıştır. 

 

 

 

1924 Anayasası’nın ilk halinde “Laiklik” vurgulanmamıştır. Laiklik daha sonra yapılan değişiklikle anayasaya girmiştir.(Cevap E)  

 

 

 

 20 “Kullanıldıklarında yeni bir hukuki ilişki doğuran” haklara ne ad verilir? 

 

A) Kurucu yenilik doğuran haklar

 

B) Değiştirici yenilik doğuran haklar 

 

C) Bozucu yenilik doğuran haklar 

 

D) Kişilik hakları 

 

E) Alelade haklar

 

 

 

Kullanıldıklarında yeni bir hukuki ilişki doğuyorsa bu haklara “Kurucu yenilik doğuran haklar” denir. Bu hakların kullanılması ile, evvelce mevcut olmayan bir hak kazanılır veya yeni bir durum yaratılır. Bazı hukukçu yazarlar koruyucu doğuran haklara, “Yaratıcı yenilik doğuran haklar” da şeklinde ifade etmiştir.         (Cevap A)  

 

 21 “Mevcut bir hukuki durumun tek taraflı irade beyanı ile değiştirilmesini sağlayan haklara” ne ad verilir?

 

A)    Kurucu yenilik doğuran haklar

 

B)    Değiştirici yenilik doğuran haklar

 

 C) Kişilik hakları 

 

D) Temel haklar ve ödevler 

 

E) Bozucu yenilik doğuran haklar 

 

 

 

Mevcut bir hukuki durumun tek taraflı irade beyanı ile değiştirilmesini sağlayan haklara, değiştiriciyenilik doğuran haklar denir. Bu nitelikteki hakkın kullanılması ile mevcut bir durum tamamen ortadan kalkmaz ise de, eski durumda bir değişiklik meydana gelir.   (Cevap B) 

 

 

 

 

 

  22 “Kullanıldıklarında, kişiye mevcut bir hukuki durumu sona erdirme yetkisi veren haklara” ne ad verilir? 

 

A)    Mutlak haklar B) Kurucu yenilik doğuran haklar C) Alalade haklar D) Değiştirici yenilik doğuran haklar E) Bozucu yenilik doğuran haklar 

 

 

 

Kullanıldıklarında, kişiye mevcut bir hukuki durumu sona erdirme yetkisi veren haklara “bozucu yenilik doğuran haklar” denir. Hak sahibi, bu nitelikteki bir hakkını kullandığı zaman, evvelce mevcut olan bir hukuksal durum ortadan kalkar.        (Cevap E)   

 

 

 

23 1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin mali denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? 

 

A)    Sayıştay B) Anayasa Mahkemesi C) Yargıtay D) Yüksek Seçim Kurulu E) Vergi Mahkemeleri 

 

 

 

Siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından değil, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Anayasa Mahkemesi, mali denetim konusunda Sayıştay’dan yardım sağlar.     (Cevap B)  

 

 24 1982 Anayasası’na göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bir parti hakkında Anayasa Mahkemesine kapatma davası açıldığında, Anayasa Mahkemesi;

 

I.              Davanın reddi 

 

II.             Kapatma kararı

 

III.            Partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması 

 

kararlarından hangisini verebilir? 

 

A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve II   D) II ve III  E) I, II ve III 

 

 

 

Kapatma davasının sonucunda Anayasa Mahkemesi davanın reddine, partinin kapatılmasına veya partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verir. Anayasa Mahkemesinin alabileceği her üç kararda kesindir. Karara karşı itiraz veya temyiz yolu yoktur. (Cevap E) 

 

 

 

 25 1982 Anayasası’na göre, bir vatandaşın milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin kararvermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

 

B) Yüksek Seçim Kurulu 

 

C) Anayasa Mahkemesi 

 

D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

 

E) Yargıtay Genel Kurulu 

 

 

 

Bir kimsenin milletvekili seçilme yeterliliği konusunda yasada belirtilen şartların taşınıp taşınmadığı konusunda karar vermeye yetkili makam Yüksek Seçim Kurulu’dur.    (Cevap B)   

 

 

 

26 Belediye başkanının görevine son verme makam ve kurumlardan hangisinin kararı ile olur? 

 

A) Vali B) İçişleri Bakanı C) Danıştay D) Anayasa Mahkemesi E) TBMM İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla belediye başkanının başkanlık sıfatı sona erer.         (Cevap C)   

 

 

 

27 Aşağıdakilerden hangisi seçmen olmanın bir şartı değildir?

 

 A) 18 yaşını doldurmuş olmak 

 

B) En az ilkokul mezunu olmak 

 

C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

 

 D) Türk vatandaşı olmak 

 

E) Kısıtlı olmamak Hukukumuza göre, gerek milletvekili genel seçimlerinde, halkoylamasında ve yerel seçimlerde okuryazar olmak ve/veya ilkokul mezunu olmak şartı aranmaz. (Cevap B) 

 

 

 

  28 Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilir? 

 

A) Tutuklu yargılanan bir kişi 

 

B) Türkiye’de yaşayan bir Amerika vatandaşı 

 

C) 25 yaşından gün almış bir kişi

 

 D) Askerlik hizmetini tecil ettiren bir kişi 

 

E) Müebbet hapis cezası ile cezalandırılan bir kişi 

 

 

 

Tutuklu yargılanan bir kişinin aday olmasında bir sakınca yoktur. Çünkü “tutuklu yargılanmak” hüküm giymiş olmak demek değildir. Hiç kimse mahkeme kararıyla “hüküm” giymedikçe suçlu sayılamaz. (A) Türkiye’de yaşasa bile, Türk vatandaşı olmayan kişi aday olamaz. (B) 25 yaşından gün almış olmak yetmez, 25 yaşını doldurması gerekmektedir. (C) Askerlik hizmeti ile yükümlü bir kişinin tecil ettirmesi yeterli değildir. (D) Müebbet (hatta toplam bir yıldan fazla) hapis cezasına hüküm giymiş olanlarda aday olamazlar. (E) (Cevap A)   

 

 

 

29 1982 Anayasası’na göre “genel seçimler” aşağıdaki makamlardan / organlardan hangisinin yönetim ve denetimi altında yapılır? 

 

A) Yasama organı

 

B) Yürütme organı 

 

C) Yargı organları

 

D) Kolluk kuvvetleri

 

 E) Uluslar arası kuruluşlar 

 

 

 

Anayasamıza göre, “seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.” (Md.79) Kanun koyucu bu amaçla Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nu kurmuştur. Ayrıca (kanundoğrultusunda) illerde “il seçim kurulu”, ilçelerde ise “ilçe seçim kurulu” kurulmuştur. (Cevap C) 

 

 

 

“Milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramamaları”na ne ad verilir? 

 

A) Yasama dokunulmazlığı 

 

B) Siyasi sorumsuzluk 

 

C) Yasama yetkisinin asliliği 

 

D) Milletin temsili ilkesi 

 

E) Yasama sorumsuzluğu   

 

 

 

30 Anayasaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. (Md.83) Yasama sorumsuzluğunun tanınmasındaki amaç, milletvekillerinin meclis çalışmaları esnasındaki söz ve düşünce hürriyetini tam olarak korumaktır. (Cevap E)   

 

 

 

31 “Milletvekillerinin, suç işlediklerinden bahisle, TBMM’nin kararı olmadıkça cezai takibata maruz kalmamalarına” ne ad verilir? 

 

A) Yasama sorumsuzluğu 

 

B) Yasama dönemi 

 

C) Yasama yetkisinin asliliği

 

 D) Yasama dokunulmazlığı 

 

E) Milletin temsili ilkesi

 

 

 

Yasama dokunulmazlığı, milletvekilleri hakkında, suç işlediklerinden bahisle, meclisin kararı olmadan cezai takibata maruz kalmamaları anlamına gelir. Yasama dokunulmazlığının amacı, milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmalarından korumaktır. Buna göre, milletvekilleri TBMM kararı olmadıkça; - tutulamaz - sorguya çekilemez -tutuklanamaz - yargılanamaz. (Cevap D) 

 

 

 

 

 

32 “İçtüzük”e ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 

 A) Meclis çalışmalarıyla ilgili her konu içtüzükle düzenlenebilir. 

 

B) İçtüzükle vatandaşlar için bağlayıcı hukuk kuralları getirilemez. 

 

C) İçtüzük, Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir.

 

D) İçtüzük bir “parlamento kararı” niteliğindedir.

 

 E) İçtüzükler, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır. 

 

 

 

İçtüzükler, yasama yetkisini elinde bulunduran meclisin iç yapısı ve çalışma düzenini düzenler. Bakanlar Kurulu, yürütmeyi temsil eder. Bakanlar Kurulunun içtüzük ile ilgili bir tasarrufta bulunması söz konusu olamaz. İçtüzük, bizzat meclisin kendisi tarafından düzenlenir. (Cevap E)  

 

 

 

 33 TBMM’de“Siyasi Parti Grubu” en az kaç üye ile kurulur? 

 

A)    5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 50 

 

 

 

Anayasamızın 95. maddesinin 2.ci fıkrasına göre, “siyasi parti grupları en az 20 üyeden meydana gelir”.    (Cevap C)  

 

 

 

 34 “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ara verme veya tatil sırasındayken toplanmasına” ne ad verilir?

 

A)    Birleşim B) Kendiliğinden toplanma C) Ara verme D) Olağanüstü toplantı E) Oturum

 

 

 

 TBMM’nin ara verme veya tatil sırasındayken toplanmasına “olağanüstü toplantı” denir. Olağanüstü toplantı çağrısı, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine meclisi olağanüstü toplantıya çağırır. Bakanlar Kurulunun istemi varsa Cumhurbaşkanı, TBMM üyelerinin beşte birinin istemi varsa Meclis Başkanı meclisi toplantıya çağırmak zorundadır. (Cevap D)  

 

 

 

35    1982 Anayasası’na göre;

 

I.              Para basılmasına karar vermek 

 

II.             Savaş ilanına karar vermek 

 

III.            Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek görev ve yetkilerinden hangileri TBMM’ye aittir?

 

A)    Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 

 

Para basılmasına karar vermek ve savaş ilanına karar vermek TBMM’nin görev ve yetkilerindendir. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek ise Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerindendir. (Cevap D)   

 

 

 

36 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük MilletMeclisi’nin görev ve yetkilerinden biri değildir? 

 

A) Kanun koymak, kaldırmak ve değiştirmek 

 

B) Hükümetin eylemlerini denetlemek

 

 C) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak

 

 D) Anayasayı değiştirmek 

 

E) İçtüzük yapmak 

 

 

 

Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulunun anayasadan doğrudan doğruya aldığı veya yasama organından yetki devri yoluyla sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra TBMM’nin denetimine tabi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzenleyici işlemlerdir. Meclisin Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak gibi bir yetkisi yoktur. TBMM, kanunun bizzat kendisini koymak yetkisine sahiptir. (Cevap C)   

 

 

 

37   I. Belediye Başkanları II. Başbakan III. Cumhurbaşkanı Anayasamıza göre yukarıdakilerden hangisi doğrudan doğruya “halk”tarafından seçilir? 

 

 

 

A)    Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III 

 

Belediye başkanları ve Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Bakanlar Kurulunun başı olan başbakan ise Cumhurbaşkanınca, TBMM üyeleri arasından atanır.(Cevap E) 

 

 

 

 38 Gerektiğinde Cumhurbaşkanına vekalet etme görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

 

A)    Başbakan B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri C) Bakanlar Kurulu D) Meclis Başkanı E) İçişleri Bakanı

 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. (Md.106)        (Cevap D) 

 

 

 

39 Genel sekreterliğini Türkiye’yi temsilen Prof. Dr. Ekmelettin İhsanoğlu’nun yürüttüğü, merkezi Cidde’de bulunan, İslam ülkeleri tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 

 

B) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 

 

C) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 

 

D) Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 

 

E) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

 

 

 

Prof. Dr. Ekmelettin İhsanoğlu, Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu İKÖ’nün genel sekreterliğini yürütmektedir.        (Cevap C)  

 

 

 

 40   Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini, Anayasanın uygulanması ile devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerindendir? 

 

A)    TBMM B) Bakanlar Kurulu C) Meclis Başkanı D) Başbakan E) Cumhurbaşkanı

 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. (Md.104)      (Cevap E)

 

 

 

 41 İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan anayasal kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Devlet Denetleme Kurulu

 

B) Yüksek Seçim Kurulu 

 

C) Sayıştay 

 

D) Yüksek Denetleme Kurulu 

 

E) Danıştay İdarenin hukuka uygunluğunu denetleyen Cumhurbaşkanlığı kuruluşu Devlet Denetleme Kurulu’dur. (Cevap A)  

 

 

 

 42 Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen idari bölüme ne ad verilir? 

 

A)    Köy B) Bucak C) Belediye D) İlçe E) İl 

 

 

 

Bucak; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen idari bölüme bucak denir. Bucak idaresi; bucak müdürü, bucak komisyonu ve bucak meclisinden oluşur. (Cevap B)  

 

 

 

 43 I. Kamuya yararlı dernek ve vakıflar II. Türk Silahlı Kuvvetleri III. Yargı organları Yukarıdakilerden hangisinde Devlet Denetleme Kurulu’nun denetleme yetkisi bulunmamaktadır? 

 

A)    Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 

 

 

 

Kamuya yararlı vakıflar ve dernekler DKK’nun denetimine tabidir. TSK ve yargı organları ise DDK’nın denetim kapsamı dışındadır. (Cevap E)   

 

44 Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve kararlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

 A) DDK, Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. 

 

B) DDK, üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 

 

C) Yargı organları ve TSK DDK’nın denetimine tabi değildir.

 

 D) DDK, kamu kurulunu niteliğinde olan meslek kuruluşlarını denetleyebilir. 

 

E) DDK kararları bağlayıcı nitelikte olup, aldıkları kararlar tüm kurumlar için icrai sonuçlar doğurur. 

 

 

 

DDK raporları, “icrai” nitelikte değildir; bunların bağlayıcı gücü yoktur. İlgili kurumlar, DDK raporunu “ihbar” kabul edip gerekli soruşturmayı yapar ve gerekli kararları alabilir. Ancak hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun DDK raporu doğrultusunda işlem yapma mecburiyeti yoktur. (Cevap E)   

 

 

 

45 Anayasamıza göre, yürütme yetkisi ve görevi --- --- ve ------------- tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir? Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) Bakanlar Kurulu – Başbakan 

 

B) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu 

 

C) Bakanlar Kurulu – TBMM 

 

D) Cumhurbaşkanı – Başbakan 

 

E) TBMM – Bağımsız Mahkemeler 

 

 

 

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. (Cevap B)    

 

 

 

 46 “İnsanların hayat standartlarını ve beslenme düzeyini düzeltmek, açlığı önlemek, gıda ve tarım ürünlerinin üretim ve dağılımını geliştirmek ve kırsal nüfusun yaşama koşullarını iyileştirmek” amacıyla çalışan uluslar arası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

A) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KİE) 

 

B) Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 

 

C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)

 

 D) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 

 

E) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  

 

 

 

 47 Tanımı verilen kuruluş Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’dür. Kuruluşun merkezi Roma’dadır. (Cevap E) 

 

Bütçe, yasama organının yürütme organına kamu gelirlerini toplamak ve kamu harcamalarını yapmak üzere verdiği bir yıllık izindir.

 

 Bütçenin hazırlanması ve kabulüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hazırlamak Kabul 

 

A) Maliye Bakanlığı Bakanlar Kurulu 

 

B) Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı 

 

C) TBMM Cumhurbaşkanı 

 

D) Bakanlar Kurulu TBMM 

 

E) TBMM Bakanlar Kurulu 

 

 

 

Bütçenin hazırlanması Bakanlar Kuruluna, bütçenin kabul edilmesi ise TBMM’ye ait bir yetkidir. Kamu maliyesinin TBMM tarafından kontrolü “bütçe” ile yapılmaktadır. (Cevap D)   

 

 

 

48 Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

 

 A) TBMM içtüzüğünü hazırlamak 

 

B) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak 

 

C) Tüzük çıkarmak 

 

D) Kanun tasarısı hazırlamak 

 

E) Ülkenin iç ve dış siyasetini yürütmek 

 

 

 

TBMM içtüzüğü TBMM tarafından hazırlanır. (Cevap A)  

 

 

 

 49 Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna ait bir görev ve yetki değildir?

 

 A) Bütçeyi ve Kesin Hesap Kanunu tasarılarını hazırlamak 

 

B) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek 

 

C) Milli güvenliği sağlamak 

 

D) Genel Kurmay Başkanını seçmek 

 

E) Savaş ilanına karar vermek 

 

 

 

Anayasamıza göre “savaş ilanına karar vermek” TBMM’ye ait bir yetki ve görevdir. A, B, C ve Dseçeneklerinde belirtilen görev ve yetkiler ise Bakanlar Kuruluna aittir. (Cevap E)   

 

50 Anayasamıza göre, devletin en temel görevi milli birliğin, bölünmezliğin sağlanması ve vatanın korunmasıdır. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı ------------- sorumludur. 

 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A)    Cumhurbaşkanı 

 

B) Başbakan 

 

C) Milli Savunma Bakanı 

 

D) Bakanlar Kurulu

 

 E) Genel Kurmay Başkanı 

 

Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasındanmeclise karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Bu görevin yerine getirilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri kurulmuştur.(Cevap D) 

 

  51 “----------, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasaya uyan bir devlet” olarak tanımlanırken; ----------- ise, kamunun refahı için her türlü önlemi alabilen, yönetilenlere karşı hukuk kurallarıyla bağlı olmayan devlet”i ifade eder. 

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 

A)    Hukuk devleti – Mülk devleti

 

 B) Hukuk devleti – Hazine teorisi 

 

B)    Polis devleti – Hazine teorisi

 

 D) Hukuk devleti – Polis devleti 

 

E) Polis devleti – Demokratik devlet 

 

 

 

Öncülün birinci tanımında, “bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasaya uyan” ibaresi bize hukuk devletine, ikinci tanımdaki “her türlü önlemi alabilen, …. hukuk kurallarıyla bağlı olmayan” ibareleriise bizi polis devleti tanımına götürür. (Cevap D)  

 

 

 

 52 Aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisinin işlemleri ilgili bakanın onayına tabi olmayıp, “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” statüsünde değildir? 

 

A) Sosyal Güvenlik Kurumu 

 

B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

 

C) Sermaye Piyasası Kurulu 

 

D) Kamu İhale Kurumu 

 

E) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 

RTÜK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, SPK, BDDK, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında gösterilebilir. Bu idarelerin işlemleri bakan onayına tabi değildir. Bu kurumlarla ilgili olduğu bakanlık arasında vesayet yetkisi yoktur. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır. (Cevap A)   

 

 

 

53 Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi müşterek kararnameye gerek olmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile atanabilir? 

 

A) Gelir İdaresi Başkanı 

 

B) Devlet Personel Başkanı

 

 C) Vali Yardımcısı 

 

D) Kaymakam 

 

E) Vali Bakanlar Kurulu kararı ile atananlar şunlardır: - Valiler - Büyükelçiler - Diyanet İşleri başkanı ve üyeleri - TRT Genel Müdürü - Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Buna göre E’de belirtilen Vali Bakanlar Kurulu kararıyla atanır. A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilenler müşterek (ortak) kararnameyle atanırlar. (Cevap E)   

 

 

 

54 Mahalli idare organlarının ve bu organların üyelerinin görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılması durumunda geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar görevden almaya yetkili makam/kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    İlgili ilin valisi B) İçişleri Bakanı C) Bakanlar Kurulu D) Başbakan E) Danıştay 

 

 

 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, soruda bahsi geçen durumda kesin hükme kadar görevden uzaklaştırma yetkisi İçişleri Bakanına aittir. (Cevap B)   55 Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler------------ tarafından, dekanlar ise ----------- tarafından seçilir ve atanır. 

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A) Cumhurbaşkanı – Yükseköğretim Kurulu 

 

B) Cumhurbaşkanı - Rektör 

 

C) Cumhurbaşkanı – Üniversite Konseyi 

 

D) Bakanlar Kurulu – Milli Eğitim Bakanı

 

E) Yükseköğretim Kurulu – Rektör 

 

 

 

Rektörler, kanunun belirlediği usul ve esaslara göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Fakültelerin idarecisi konumundaki dekanlar ise Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilir ve atanır. (Cevap A)  

 

56  I. Yükseköğretim Kurulu II. Devlet Denetleme Kurulu III. Yüksek Denetleme Kurulu Yukarıda verilen kurumlardan hangisinin üyelerinin tamamı doğrudan doğruya “Cumhurbaşkanı” tarafından seçilir?

 

A)    Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) I ve II           E) I, II ve III 

 

 

 

YÖK ve DDK üyelerinin tamamı Cumhurbaşkanınca seçilir. Yüksek Denetleme Kurulu’nun üyeleri ise, Başbakan veya ilgili devlet bakanı ile üyeler kurulunun önerisi ile Bakanlar Kurulunca atanır. (Cevap D) 

 

 

 

 57 I. Sütçü İmam Üniversitesini yeni bir fakülte açmak II. “İşsizliğe Acil Çözüm Bakanlığı” adında yeni bir bakanlık kurulması III. Ankara ilinin, Sincan ilçesine bağlı yeni bir bucak kurmak Yukarıdaki eylem ve işlemlerden hangisi ancak TBMM kararı ile mümkündür? 

 

 

 

A) Yalnız I         B) Yalnız II       C) Yalnız III    D) I ve II E) I, II ve III 

 

 

 

Anayasamıza göre, aşağıdaki eylem/işlemlerin mutlaka kanunla; yani TBMM kararı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Yasama organının idareye yetki vermesi söz konusu olamaz. I. Bakanlıklar II. Üniversiteler (Vakıf üniversiteleri dahil) III. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mutlaka kanunla kurulmalıdır. (Cevap D)   

 

 

 

58 Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

 

A) Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında kurulur. 

 

B) Başbakan yardımcıları kurulun üyesidir.

 

 C) Kurul kararlarının yürütme üzerinde bağlayıcılığı vardır. 

 

D) Kurulun gündemi Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 

 

E) Cumhurbaşkanı katılmazsa, kurul başbakan başkanlığında toplanır.

 

 

 

Anayasaya göre, Milli Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir. (Md.118) Kurul kararlarının yürütme üzerinde bağlayıcılığı yoktur. (Cevap C)   

 

 

 

 

 

 

 

59 Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi“Müşterek (ortak) Kararname” ile atanır? 

 

A) Bakanlık Müşavirleri 

 

B) İl Emniyet Müdürleri 

 

C) Kaymakamlar 

 

D) Bakanlık Daire Başkanları 

 

E) Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı 

 

 

 

A, B, C ve D seçeneklerinde verilen kamu görevlileri “müşterek kararname” ile atanırlar. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı ise Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. (Cevap E)   

 

 

 

60 I. Sadakat yükümlülüğü II. Hiyerarşik üste bağlılık ve itaat yükümlülüğü III. Dikkat ve özen yükümlülüğü Yukarıda verilenlerden hangileri “memur” ların yükümlülükleri arasındadır? 

 

A)    Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 

 

 

 

Devlet memurları kendilerine verilen görevleri kesintisiz bir biçimde ve hizmetin gereğine uygun olarak yürütmek zorundadır. Bu ödev – yükümlülükler şunlardır: Sadakat yükümlülüğü, tarafsız ve devlete bağlılık yükümlülüğü, davranış ve işbirliği yükümlülüğü, amir olmanın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü, hiyerarşik üste bağlılık ve itaat ödevi, dikkat ve özen yükümlülüğü, verdikleri zararı giderme yükümlülüğü, mal bildirimi yükümlülüğü, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi yükümlülüğü, hizmeti şahsen ve kesintisiz olarak görme yükümlülüğü ve ikamet yükümlülüğüdür. (Cevap )  

 

 

 

 61 Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamaları gözetmek üzere Başbakanlık bünyesinde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Yüksek Denetleme Kurulu 

 

B) Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

 

C) Devlet Denetleme Kurulu 

 

D) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 

E) Devlet Personel Başkanlığı 

 

 

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik KuruluKurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la kurulmuştur. Soru öncülünde verilen görev ve yetkileri yerine getirir. (Cevap B)   

 

 

 

62 Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer? 

 

A)    İçişleri ve Maliye Bakanlığı ortaklaşa

 

B)    Bakanlar Kurulu 

 

C)    Başbakan

 

D)    TBMM 

 

E)    Cumhurbaşkanı 

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini “Bakanlar Kurulu”seçer. (Cevap B)  

 

 

 

 63 Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görev ve yetkilerinden biri değildir? 

 

A) Kanun tasarı veya teklifleri hakkında görüş bildirmek 

 

B) Tüzük tasarılarını incelemek 

 

C) Kanun Hükmünde Kararnameleri incelemek 

 

D) İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini belirtmek 

 

E) Cumhurbaşkanı veya başbakan tarafından gönderilen işler hakkında görüş belirtmek 

 

 

 

A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler Danıştay’ın görev ve yetkilerindendir. Ancak Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) incelemek Danıştay’ın görev ve yetkilerinden değildir. KHK’lar ise olağan dönemde Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir. Olağanüstü dönem KHK’ları için yargısal bir denetim yoktur. (Cevap C)   

 

 

 

64 Birleşmiş Milletlere bağlı olarak ve çocukların,ailelerinin ve bulundukları toplumun yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan uluslar arası kuruluş hangisidir? 

 

A) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 

 

B) Avrupa Konseyi 

 

C) Avrupa Birliği 

 

D) İslam Konferansı Örgütü

 

E) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tanımı ve özellikleri verilen uluslar arası örgüt UNICEF’tir. (Cevap A)   

 

 

 

65 Anayasamıza göre Sayıştay’la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

 

A) Anayasa ile düzenlenmiş mali bir denetim organıdır.

 

B) Ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. 

 

C) Başkanı ve üyeleri TBMM tarafından seçilir. 

 

D) Yargısal nitelikli kararlarına karşı bir başka meclise itiraz edilemez.

 

 E) Anayasamızda belirtilen yüksek mahkemelerden biridir. 

 

Sayıştay, Anayasayla düzenlenmiş mali bir denetim organıdır. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar. Anayasada, yargı bölümünde düzenlenmiş olsa da yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır. (Cevap E)  

 

 

 

 66 Ülkenin beşeri, ekonomik, kültürel kaynaklarını tespit etmek, kalkınma planları ile yıllıkprogramları hazırlamak, bölgesel ve sektörel gelişme planları yapmak ve çalışmalarıyla özel sektöre yardımcı olmak maksadıyla Başbakanlığa bağlı olarak kurulan kamu kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 

B) Türkiye İstatistik Kurumu 

 

C) Sermaye Piyasası Kurulu 

 

D) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

 

E) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

 

 

 

DPT, 1960’ta kurulmuştur. 1961 Anayasası’nda düzenlenmiştir.

 

Ancak 1982 Anayasası’nda DPT’ye yer verilmemiştir. (Cevap D) 

 

I.              Bucak

 

II.             İlçe

 

III.             İl Yukarıdaki mülki idare birimlerinden hangisi “Kanun” ile kurulabilir? 

 

A) Yalnız I     B) Yalnız  C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III 

 

 İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile; - Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il, ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi, bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, önemli mevki ve doğal arazi adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakanlığınınkararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile olur. (Cevap E) 

 

 

 

 67) İllerde idarenin tepesinde -------- bulunurken, ilçelerde idarenin tepesinde -------- bulunur. 

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 

A) Vali – Kaymakam 

 

B) Vali – Belediye Başkanı 

 

C) Vali – Vali Yardımcısı 

 

D) Belediye Başkanı – Kaymakam

 

 E) Kaymakam – Emniyet Müdürü 

 

 

 

İl İdaresi, vali ile valinin hiyerarşisi ve emrinde bulunan il idare kurulu ve il idare şube başkanlarındanoluşur. İlçe idaresinin başı kaymakamdır. Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisidir. (Cevap A)  

 

 

 

 68 Valilerin görev ve yetkilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

A)    Vali, ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın temsilcisidir.

 

 B) Vatandaşın talepleri doğrultusunda ilçe adlarını değiştirmek 

 

C)Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

 

 D) Valiler, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. 

 

E)Vali, yurdun sınır ve kıyı emniyetini sağlar. 

 

A, C, D ve E seçeneklerinde belirtilenler valilerin görev ve yetkilerindendir. Valilerin ilçe adlarını değiştirme yetkisi yoktur. (Cevap B)  

 

 

 

 69 Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan ve Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarınıniyileştirilmesi için çalışmalar yürüten uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) 

 

B) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

 

C) Uluslararası Para Fonu (IMF) 

 

D) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

 

E) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “… çalışma hakları…” ibaresi bizi Uluslar arası Çalışma Örgütü’ne götürür. (Cevap B)  

 

 

 

 70 Valiler, -------- inhası, ---------- kararı ve --------- onayı ile atanırlar. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A) Başbakanın – Bakanlar Kurulunun – Cumhurbaşkanının

 

B) Bakanlar Kurulunun – Başbakanın – Cumhurbaşkanının 

 

C) İl Genel Meclisinin – Bakanlar Kurulunun – Başbakanın 

 

D) İçişleri Bakanının – Bakanlar Kurulunun – Cumhurbaşkanının 

 

E) İçişleri Bakanının – Bakanlar Kurulunun – Cumhurbaşkanının 

 

 

 

İl genel idaresinin başı validir. Valiler, İçişleri Bakanının inhası Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanırlar. Bilgi Notu: Valilik istisnai bir memurluktur. (Cevap E)  

 

 71 I. Muhtar 

 

II. Belediye Başkanı 

 

III.Başbakan

 

IV.Cumhurbaşkanı 

 

Yukarıdakilerden hangileri doğrudan doğruya seçimle işbaşına gelir? 

 

A)I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, III ve IV E) I, II ve IV 

 

 

 

Muhtarlar, belediye başkanları ve Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya seçimle işbaşına gelir. Başbakan ise; TBMM seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanının bir milletvekiline hükümet kurma görevi vermesi suretiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olur. (Cevap:A ) 

 

 

 

 72 Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili olabilmek için öngörülen şartlardan değildir? 

 

A) 25 yaşını doldurmuş olmak 

 

B) Bir siyasi partiye üye olmak 

 

C) Askerlik hizmetini yapmış olmak

 

 D) Türk vatandaşı olmak 

 

E) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak Milletvekili seçilme yeterliliği için bir siyasi partiye üye olmak şartı yoktur. Hatırlanacağı üzere “bağımsız” olarak ta seçimlerde aday olunmaktadır. (Cevap B)  

 

 

 

 73 Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu ya da özel yayın kuruluşlarınca gerçekleştirilen radyo ve televizyon etkinliklerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen kurum/ kurul aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 

 

B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

 

C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 

D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

 

E) Türk Telekom 

 

 

 

Soruda tanımı ve özellikleri verilen kurum RTÜK’tür. RTÜK üyeleri, siyasi parti gruplarınınüye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM Genel Kurulunca seçilir. RTÜK, özerktir, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğine sahiptir. (Cevap B) 

 

 

 

 74 Mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararları denetleyen, rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenlemeye ilişkin işlemleri yerine getirmeklegörevlendirilmiş kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kamu İhale Kurulu 

 

B) Rekabet Kurulu 

 

C) Sermaye Piyasası Kurulu 

 

D) Gelir İdaresi Başkanlığı 

 

E) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

 

 

 

Tanımı ve özellikleri verilen kurum Rekabet Kuruludur. Rekabet Kurulu, kamu tüzel kişiliğine sahiptir. İdari ve mali açıdan özerktir. Rekabet Kurulu, görevini yaparken bağımsızdır. (Cevap B)   

 

 

 

75 “Hukuk kurallarının din kurallarına uymak zorunda olmaması” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin mutlak şartıdır? 

 

A)    Üniter devlet ilkesi B) Sosyal devlet ilkesi C) Demokratik devlet ilkesi D) Hukuk devleti ilkesi E) Laik devlet ilkesi 

 

 

 

Laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağı insan iradesidir. Laik bir sistemde, hukuk kurallarını koyan beşeri iradenin din kurallarına uymak zorunda olmaması gerekir. Eğer bir devlettehukuk kurallarının din kurallarına uyma zorunluluğu varsa, o devlet laik bir devlet değildir. (Cevap E)

 

  76 Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi“başbakan”a ait bir görev ve yetki değildir?

 

 A) Bakanları seçmek ve görevlerinden alınmalarını önermek 

 

B) Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek 

 

C) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak 

 

D) Cumhurbaşkanı yurt dışındayken ona vekalet etmek

 

 E) Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek Cumhurbaşkanının geçici olarak görevinden ayrılması halinde ve Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde, Cumhurbaşkanına TBMM başkanı vekalet eder, ona ait yetki ve görevleri üstlenir. (Cevap D)  

 

 

 

 77 “Hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklara” ne ad verilir? 

 

A)    Mutlak haklar B) Kişilik hakları C) Kurucu yenilik doğuran haklar D) Alalade haklar E) Telif hakları 

 

Mutlak haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Herkes bu haklara saygı göstermekle ve bu hakları ihlal etmemekle yükümlüdür. Mutlak haklar sadece kamu yararı düşüncesiyle ve kanunla sınırlanabilir. (Cevap A)  

 

 78 Devlet Denetleme Kurulu, aşağıdakilerdenhangisinde araştırma, inceleme ve denetleme yapamaz? 

 

A) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 

 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

 

C) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında 

 

D) Her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşlarında

 

E) Kamuya yararlı dernekler ve vakıflarda Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan DDK, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni denetleyemez. (Cevap C)