Vatandaşlık Çıkabilecek 110 Soru

Yayınlanma Kpss Vatandaşlık

 

1- Sosyal güvenlik hakkı Anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

 

a) Kişinin hak ve ödevleri

b) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler

c) Temel hak ve ödevler

d) Siyasi haklar ve ödevler

e) Mali ve ekonomik hükümler

 

2- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

 

a) Egemenlik

b) Meşruluk

c) Adalet

d) Eşitlik

e) Dayanışma

 

3- Devlet iktidarının sınırlandırılmasını en etkin biçimde sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Kuvvetler ayrılığı

b) Kuvvetler birliği

c) Meclis hükümeti

d) Monarşi

e) Teokrasi

 

4- Yasama ve yürütmenin yasamada birleştiği hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Başkanlık sistemi

b) Meclis hükümeti sistemi

c) Parlamenter sistem

d) Gerçek birlik

e) Yarıbaşkanlık sistemi

 

5- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda siyasal sistemde ortaya çıkan tıkanıklıkları giderici çözüm yollarından biri değildir?

 

a) TBMM’ nin toplantı yeter sayısının üye tam sayısının üçte birine düşürülmesi.

b) Genel ilkelerle yetinilmeyip, ayrıntılara kadar inen bir anayasanın hazırlanmış olması.

c) Tek meclis sistemine geçilmiş olması.

d) Siyasal partilerin Mecliste grup kurmaları için gerekli milletvekili sayısının 20′ye çıkarılması.

e) Cumhurbaşkanı’na belli şartlarda TBMM’nin seçimlerini yenileme yetkisinin verilmiş olması.

 

6- Türk Anayasalarında laiklik ilkesi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?

 

a) 1921 Anayasasıyla

b) 1921 Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikle

c) 1924 Anayasasında 1928 yılında yapılan değişiklikle

d) 1924 Anayasasında 1937 yılında yapılan değişiklikle

e) 1961 Anayasasıyla

 

7- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının kabul ettiği bir temel ilke değildir?

 

a) Üniter devlet ilkesi

b) Demokratik devlet

c) Laiklik ilkesi

d) Devletçilik ilkesi

e) İnsan haklarına saygılı devlet

 

8- Yarı başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibidir?

 

a) Yürütme organının iki başlılığı

b) Devlet başkanının seçimi

c) Kabinenin yasama güvenine dayanıp dayanmaması

d) Yasamanın yürütme organı tarafından feshi

e) Aynı kişinin hem yasamada hem yürütmede görev yapıp yapamaması

 

9- Hangi ilke, oy verme hakkına sahip olan kişinin bizzat sandık başına giderek oy pusulasını kendi eliyle sandığa atması anlamına gelir? kpssrehber.com

 

a) Bireysel oy

b) Kişisel oy

c) Eşit oy

d) Genel oy

e) Gizli oy

 

10- ”Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi” aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?

 

a) Demokratik devlet ilkesi

b) Hukuk devleti ilkesi

c) Sosyal devlet ilkesi

d) Kanunilik ilkesi

e) Kanunların genelliği ilkesi

 

11- I.1876 Anayasası

II.1921 Anayasası

III.1961 Anayasası

 

Türk tarihinde görülen yukarıdaki anayasalardan hangilerinde iki meclisli yönetim görülmüştür?

 

a) I b) II c) III d) I ve III e) II ve III

 

12- Aşağıdakilerden hangisi devlet biçimi bakımından federal devlete örnek değildir?

 

a) Avustralya b) Rusya c) Yunanistan d) Kanada e) Almanya

 

13- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde başkanlık sistemi uygulanmamaktadır?

 

a) Arjantin b) İngiltere c) Brezilya d) ABD e) Kolombiya

 

14- Belediye başkanının görevine son verme makam ve kurumlardan hangisinin kararı ile olur?

 

a) TBMM b) Vali c) İçişleri Bakanı d) Anayasa Mahkemesi e) Danıştay

 

15- TBMM’de ”Siyasi Parti Grubu” en az kaç üye ile kurulur?

 

a) 50 b) 30 c) 20 d) 10 e) 5

 

16- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

 

a) Genel soruşturma

b) Genel görüşme

c) Soru

d) Gensoru

e) Meclis araştırması

 

17- Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilanını gerektiren hallerden biri değildir?

 

a) Ayaklanma çıkması

b) Savaş

c) Ülkenin ve milletin bölünmezliğinin tehlikeye girmesi

d) Şiddet hareketlerinin yaygınlaşması

e) Tabii afet

 

18- Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?

 

a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

b) Bölge idare mahkemesi

c) Sayıştay

d) Danıştay

e) İdare mahkemesi

 

19- Aşağıdakilerden hangisi, köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesine karar verebilir?

 

a) İl idare kurulu

b) Köy derneği

c) Köy mutarı

d) Köy ihtiyar meclisi

e) İl genel meclisi

 

20- Avrupa Birliğini oluşturan anlaşma hangi yılda imzalanmıştır?

 

a) 1946 b) 1955 c) 1957 d) 1963 e) 1970

 

21- Meclise gensoru önergesi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

 

a) 60 b) 50 c) 40 d) 30 e) 20

 

22- I. İdare Hukuku

II. Borçlar Hukuku

III.Ceza Hukuku

 

Verilenlerden hangisi Özel Hukukun dalları arasında gösterilemez?

 

a) I b) I ve III c) III d) II ve III e) I ve II

 

23- Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyinin sürekli üyelerinden biridir?

 

a) Kanada b) Japonya c) İtalya d) Çin e) Almanya

 

24- Aşağıdakilerden hangisi G-8 ülkelerinden biri değildir?

 

a) Japonya b) Almanya c) Kanada d) Türkiye e) Rusya

 

25- Türk Anayasa tarihinde ”Başlangıç” kısmına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

 

a) 1921 Anayasası

b) 1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapılan değişiklikle

c) 1924 Anayasası’nda

d) 1961 Anayasası’nda

e) 1982 Anayasası’nda

 

26- Bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlarına ne ad verilir? kpssrehber.com

 

a) Tarihi Hukuk

b) Mevzu Hukuk

c) Şekli Hukuk

d) Pozitif Hukuk

e) İdeal Hukuk

 

27- Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini, Anayasanın uygulanması ile devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerindendir?

 

a) Başbakan

b) Cumhurbaşkanı

c) TBMM

d) Bakanlar Kurulu

e) Meclis Başkanı

 

28- Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

 

a) Başbakan

b) Cumhurbaşkanı

c) TBMM

d) Bakanlar Kurulu

e) İçişleri ve Maliye Bakanlığı ortaklaşa

 

29- 1982 Anayasası’na göre, TBMM, ilan deilmiş bir olağanüstü hal süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?

 

a) 9 b) 2 c) 6 d) 4 e) 5

 

30- Bir il belediyesinin Büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için nüfusunun en az kaç olması gerekir?

 

a) 250 000 b) 1 000 000 c) 500 000 d) 400 000 e) 750 000

 

31- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kuracağı bir komisyonla belli bir konuda bilgi edinmek için yaptığı incelemedir?

 

a) Meclis araştırması

b) Yazılı soru

c) Sözlü soru

d) Gensoru

e) Genel görüşme

 

32- 1982 Anayasası’na göre TBMM, genel af ilanına en az kaç milletvekilinin kabul oyu ile karar verebilir?

 

a) 276 b) 330 c) 139 d) 367 e) 184

 

33- 1982 Anayasası’na göre aşağıda verilenlerden hangisi çekirdek haklar arasında gösterilemez?

 

a) Din, vicdan ve düşüncelerin açıklanması

b) Yaşama hakkı

c) Masumiyet karinesi

d) Hak arama hürriyeti

e) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi

 

34- İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların son mercii aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Askeri Yargıtay b) Yargıtay c) Sayıştay d) Anayasa Mahkemesi e) Danıştay

 

35- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın seçimlerle ilgili ilkelerinden biri değildir?

 

a) Eşit oy Serbest oy c) Çift dereceli seçim d) Genel oy e) Açık sayım ve döküm

 

36- Bir bakana yurt dışına çıktığında mecliste aşağıdakilerden hangisi vekalet eder?

 

a) Bakanlık müsteşarı

b) Bakan tarafından görevlendirilecek bir bakanlık görevlisi

c) Başbakan tarafından geçici olarak görevlendirilecek bir milletvekili

d) Bakanlardan biri

e) Yasama organı tarafından geçici olarak görevlendirilecek bir milletvekili

 

37- Aşağıdakilerden hangisi dış politika araçlarından biri değildir?

 

a) Diplomasi

b) Ekonomik yardım

c) Savaş

d) Ekonomik yaptırımlar

e) Hükümetin niteliği

 

38- Türkiye’de, işsizliğin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Ekonomik gelişmişlik

b) Ücret

c) Nüfus faktörü

d) Piyasa koşulları

e) Göç hareketleri

 

39- Bakanların görevleriyle ilgili suçlardan doğan sorumluluğa ne ad verilir?

 

a) Hukuki sorumluluk

b) Karşı imza

c) Kollektif sorumluluk

d) Bireysel sorumluluk

e) Cezai sorumluluk

 

40- TBMM Başkanı aşağıdakilerden hangisinde Cumhurbaşkanına vekalet etmez?

 

a) Ölüm b) Çekilme c) Hastalık d) Yurt dışına çıkma e) Yurt içi gezi

 

41- Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) İçtüzük b) Sirküler c) Yönetmelik d) Parlamento kararı e) Genelge

 

42- Nobel ödül törenleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleşmektedir?

 

a) İspanya b) ABD c) İsveç d) Almanya e) İngiltere

 

43- Boşanma davaları, babalık davası, derneklerin kapatılması gibi davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

 

a) Ağır Ceza b) Asliye Hukuk c) Asliye Ceza d) Sulh Ceza e) Sulh Hukuk

 

44- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin feshine karar verme yetkisine sahiptir?

 

a) Bakanlar Kurulu b) Danıştay c) Anayasa Mahkemesi d) İçişleri Bakanlığı e) Yargıtay

 

45- 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

 

a) Danıştay b) TBMM c) Sayıştay d) Yargıtay e) Anayasa Mahkemesi

 

46- Merkezi idarenin başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış teşkilatlanmasına ne ad verilir?

 

a) Köy Teşkilatı b) Belediye Teşkilatı c) Başkent Teşkilatı d) Yurtdışı Teşkilatı e) Taşra Teşkilatı

 

47- Enflasyon ve işsizliğin bir arada yaşanmasına ne ad verilir?

 

a) Resesyon b) Revalüasyon c) Devalüasyon d) Deflasyon e) Stagflasyon

 

48- Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir?

 

a) Uluslararası antlaşmalar b) Örf ve adet c) Anayasa Mahkemesi kararları d) Öğreti e) Yönetmelikler

 

49- Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır?

 

a) Devlet Denetleme Kurulu

b) Yargıtay

c) Danıştay

d) Sayıştay

e) Yüksek Denetleme Kurulu

 

50- 1961 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi ”organ davası” açmaz?

 

a) Yargıtay b) Sayıştay c) Danıştay d) Üniversiteler e) Yüksek Hakimler Kurulu

 

51- Hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

 

a) Para basılmasına karar vermek

b) Kanun hükmünde kararnameleri onaylamak

c) Savaş ilanına karar vermek

d) Kanun hükmünde kararname çıkarmak

e) Bütçeyi görüşmek ve kabul etmek

 

52- Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık Divanının üyelerinden biri değildir?

 

a) TBMM Katip Üyeleri

b) TBMM Başkanı

c) TBMM İdare Amirleri

d) TBMM Başkan Vekilleri

e) TBMM Genel Sekreteri

 

53- Türk Medeni Kanunu’na göre olağanüstü evlenme yaşı kaçtır?

 

a) 18 b) 16 c) 17 d) 15 e) 14

 

54- Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir? kpssrehber.com

 

a) Nisbi Haklar

b) Pozitif Statü Hakları

c) Negatif Statü Hakları

d) Aktif Statü Hakları

e) Mutlak Hakları

 

55- Anayasamıza göre yürütme yetki ve görevini kullanan ve de yerine getiren kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

a) Cumhurbaşkanı ve TBMM

b) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

c) TBMM ve Bakanlar Kurulu

d) TBMM, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

e) Başbakan ve Bakanlar Kurulu

 

56- ”Kanun”lara ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a) Kanunlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

b) Kanunlar Bakanlar Kurulu veya milletvekilleri tarafından önerilir.

c) Kanunlar Yazılıdır.

d) Kanun yapma yetkisi TBMM’ye aittir.

e) Kanunların yargısal denetimi yapılmaz.

 

57- İl idare kurulu ve il genel meclisinin görüşü alınmak suretiyle, aşağıdakilerden hangisinin kararı ile bir köyün ismi değiştirilebilir?

 

a) Valilik kararı b) Danıştay kararı c) İçişleri Bakanlığı d) Bakanlar Kurulu e) Kaymakamlık kararı

 

58- Yurtdışındaki bir bankanın Türkiye’de şube açması aşağıdakilerden hangisinin izni ile mümkündür?

 

a) Bakanlar Kurulu b) Merkez Bankası c) TBMM d) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu e) Cumhurbaşkanı

 

59- Anayasaya aykırı olarak bir kimsenin evinde özel kağıtlarının ve eşyalarının aranması ve bunlara el konulması aşağıdakilerden hangisinin ihlali anlamına gelir?

 

a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı c) Mülkiyet hakkı d) Haberleşme hürriyeti e) Yerleşme hürriyeti

 

60- Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

 

a) Seçimlerin serbestliği

b) Genel oylu seçim

c) Eşit oylu seçim

d) İki dereceli seçim

e) Tek dereceli seçim

 

61- Aşağıda verilenlerden hangisi beyin göçü veren ülkelerin özellikleri arasında yer almaz?

 

a) Teknoloji gelişmiş

b) Eğitim işgücüne talep az

c) Nüfus artış hızı fazla

d) Ekonomik büyüme düşük

e) Yaşam standartları düşük

 

62- 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye kaçıncı olmuştur?

 

a) 6. b) 3. c) 1. d) 4. e) 2.

 

63- Kişinin, devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara ne ad verilir?

 

a) Negatif Statü Hakları

b) Pozitif Statü Hakları

c) Mutlak Haklar

d) Aktif Statü Hakları

e) Nisbi Haklar

 

64- 1982 Anayasası’na göre TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilmektedir?

 

a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 4 ay e) 5 ay

 

65- ”Milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramamaları”na ne ad verilir?

 

a) Siyasi sorumsuzluk b) Milletin temsili ilkesi c) Yasama dokunulmazlığı d) Yasama sorumsuzluğu e) Yasama yetkisinin asliliği

 

66- 1982 Anayasası’na göre Danıştay Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer?

 

a) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

b) Danıştay Genel Kurulu

c) Adalet Bakanı

d) Başbakan

e) Cumhurbaşkanı

 

67- Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

 

a) Sayıştay üyeleri

b) Bakanlar Kurulu üyeleri

c) Milletvekilleri

d) Yargıtay Başkanı ve üyeleri

e) Danıştay Başkanı ve üyeleri

 

68- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? kpssrehber.com

 

a) Başbakanın kararı

b) Cumhurbaşkanının kararı

c) Danıştay kararı

d) Kanun

e) Bakanlar Kurulu kararı

 

69- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?

 

a) Başbakan Yardımcısı

b) Cumhurbaşkanı

c) Adalet Bakanı

d) Dışişleri Bakanı

e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

 

70- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda bir hak ve ödevdir?

 

a) Siyasi faaliyette bulunma

b) Dilekçeyle başvurma

c) Kamu hizmetlerine girme

d) Çalışma

e) Vergi

 

71- Aşağıdakilerden hangisi yalnızca Türk vatandaşlarına tanınmış bir haktır?

 

a) Seçme ve seçilme hakkı

b) Din ve vicdan hürriyeti

c) İspat hakkı

d) Mülkiyet hakkı

e) Süreli ve süresiz yayın hakkı

 

72- Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

 

a) Tüzük çıkarmak

b) Kanun tasarısı hazırlamak

c) TBMM içtüzüğünü hazırlamak

d) Ülkenin iç ve dış siyasetini yürütmek

e) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak

 

73- Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanı nedenleri arasında gösterilemez?

 

a) Savaş hali

b) Ağır ekonomik bunalım

c) Şiddet olaylarının yaygınlaşması

d) Tabi afet

e) Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması

 

74- ”Hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklara” ne ad verilir?

 

a) Alalade haklar

b) Kişilik hakları

c) Telif hakları

d) Mutlak haklar

e) Kurucu yenilik doğuran haklar

 

75- Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer?

 

a) TBMM

b) Bakanlar Kurulu

c) Cumhurbaşkanı

d) Hakimler ve Savcılar Kurulu

e) Anayasa Mahkemesi

 

76- Nobel ödülü alan ilk Türk aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Yaşar Kemal

b) Orhan Pamuk

c) Tuna Kiremitçi

d) Vedat Türkali

e) Orhan Kemal

 

77- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Başbakan

b) Adalet Bakanlığı Müsteşarı

c) Cumhurbaşkanı

d) Anayasa Mahkemesi Başkanı

e) Adalet Bakanı

 

78- Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilan edilmesine sebep olmaz?

 

a) Ayaklanma olması

b) Ağır ekonomik bunalım

c) Savaş hali

d) Savaşı gerektirecek bir durum ortaya çıkması

e) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması

 

79- ”İdari işlemleri kanuna aykırılık” sebeplerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Yetki b) Konu c) Hukukun genel ilkeleri d) Amaç e) Sebep

 

80- Aşağıdakilerden hangisi Somut norm denetiminin şartlarından değildir?

 

a) Mahkeme b) İddianın ciddiliği c) Bakılmakta olan dava d) Uygulanacak norm e) Yetki

 

81- Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik tedbirler almak, sosyal güvenlik tedbirlerini uluslararası düzeyde geliştirmek, sosyal adaletin yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik projeler geliştirmek ve çalışma şartlarıyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere kurulan BM’le bağlı uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com

 

a) ILO b) FAO c) UNESCO d) WHO e) IMF

 

82- Euro 2016 Futbol Şampiyonası’na aşağıdaki ülkelerden hangisi ev sahipliği yapacaktır?

 

a) Almanya b) İtalya c) Türkiye d) İngiltere e) Belçika

 

83- Türkiye aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

 

a) G – 20 b) D – 8 c) Avrupa Konseyi d) G – 8 e) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)

 

84- Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Yaptırımın manevi olması

b) Toplumun ortak davranış kurallarını göstermesi

c) Değişken ve genel olması

d) Kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenlemesi

e) Kamu gücü ile desteklenmiş olması

 

85- Hukukun yazılı kaynaklarını oluşturan aşağıdaki normlardan hangisi Anayasada düzenlenmemiştir?

 

a) Yönetmelik b) Genelge c) Kanun d) Anayasa e) Tüzük

 

86- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden biri değildir?

 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.

b) Genelkurmay Başkanını atamak.

c) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek.

e) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ile başkanını atamak ve bu kurula inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak.

 

87- Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin kuruluşu ve faaliyetleriyle ilgili Anayasa’da yer alan hükümlerden biri değildir?

 

a) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde 2 defa seçim yapılır.

b) TBMM bir yasama yılında en çok 5 ay çalışabilir.

c) TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

d) TBMM’nin erken seçime gitmesi durumunda yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin seçimine kadar devam eder.

e) TBMM karar sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

 

88- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi İnkılap Kanunları arasında yer almaz?

 

a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

b) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun

c) Uluslararası Rakamların Kabulü Hakkında Kanun

d) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

e) Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 

89- Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı’ndan çıkarılabilecek ilkelerden biri değildir?

 

a) Atatürk Milliyetçiliği

b) Sosyal adalet

c) Güçler birliği

d) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi

e) Hürriyetçi demokrasi

 

90- Türkiye ile IMF arasında ilk stand-by anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

 

a) 1979 b) 1963 c) 1973 d) 1946 e) 1961

 

91- Somut bir olaya düzenlenecek yazılı hukuk kurallarının olmaması veya tam olarak uygulanamaması durumuna ne ad verilir?

 

a) Kanun boşluğu b) Hukuk dışı alan c) Örtülü boşluk d) Açık boşluk e) Kural içi boşluk

 

92- ”Hukuk kurallarının din kurallarına uymak zorunda olmaması” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin mutlak şartıdır?

 

a) Hukuk devlet ilkesi b) Üniter devlet ilkesi c) Laik devlet ilkesi d) Demokratik devlet ilkesi e) Sosyal devlet ilkesi

 

93- Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilir?

 

a) Silahlı kuvvetler mensupları

b) Memurlar

c) Hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri

d) Yükseköğretim öğrencileri

e) Yüksek yargı organı mensupları

 

94- 1982 Anayasası’na göre ”genel seçimler” aşağıdaki makamlardan hangisinin yönetim ve denetimi altında yapılır?

 

a) Uluslararası kuruluşlar b) Yargı organları c) Kolluk kuvvetleri d) Yasama organı e) Yürütme organı

 

95- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda belirtilen siyasi haklardan biri değildir?

 

a) Dilekçe hakkı b) Seçme-seçilme hakkı c) Vatandaşlık hakkı d) Kamu hizmetlerine girme hakkı e) Sendika kurma hakkı

 

96-Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde uygulanan seçim sisteminde geçerli olan yöntemlerden ikisini doğru olarak göstermektedir?

 

a) Ülke barajı- Milli Bakiye sistmi

b) Ülke barajı- Tercihli oy

c) Ülke barajı- D’Hondt usulü

d) Bölge barajı-D’Hondt usulü

e) Bölge barajı-Bloke liste usulü

 

97- Aşağıdaki kanunlardan hangisinin görüşüldüğü komisyonun oluşumunda, siyasi parti gruplarının meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarıyla ilgili Anayasal ilkeye bizzat Anayasa tarafından istisna getirilmiştir?

 

a) Af kanunları

b) Bütçe kanunları

c) Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunması hakkındaki kanunlar

d) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunları

e) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunlar

 

98- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki alanların hangisinde olağan kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapılamaz?

 

a) Ailenin korunması

b) Çevrenin korunması

c) Özel hayatın gizliliği

d) Sosyal güvenlik

e) Gençlik ve spor

 

99- Aşağıdaki organlardan hangisini Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

 

a) Yargıtay üyeleri

b) Cumhurbaşkanı

c) Başbakan

d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

 

100- Bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine getirilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com

 

a) Yetki genişliği b) Merkezi idarenin taşra örgütlenmesi c) İdarenin bütünlüğü d) Yerinden yönetim e) Hiyerarşi

 

101) Türkiye’de Anayasacılık hareketleri Aşağıdakilerden hangisiyle başlamaktadır?

 

a) Sened-i İttifak b) Kanun-u Esasî c) 1921 Anayasası

d) Islahat Fermanı e) Tanzimat Fermanı

 

102) Aşağıdakilerden hangisi en geniş kapsamlı olandır?

 

a) Kişi hak ve hürriyetleri b) İnsan hakları c) Temel hak ve hürriyetleri

d) Vatandaş hakları e) Kamu hürriyetleri

 

103) Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına seçeneksiz olarak hâkim olan bir ilke değildir?

 

a) Serbest oy ilkesi b) Mecburi oy ilkesi c) Kişisel oy ilkesi

d) Açık sayım ve döküm ilkesi e) Gizli oy ilkesi

 

104) Temsili demokrasi hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a) Temsilcilerin işlemlerinin halkın onayına ihtiyacı yoktur ve bu işlemler başka makam tarafından denetlenmez.

b) Temsili demokrasi halkın egemenliğini kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı demokrasi tipidir.

c) Temsili hükümet sistemi de denir.

d) Teorik olarak milli egemenlik teorisine dayanır.

e) Bu sistemde millet ile temsilci arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, atama-tayin (amir-memur) ilişkisidir.

 

105) Aşağıdakilerden hangisi başbakanlık sisteminin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

 

a) Başbakan yasama organını görevden alabilir.

b) Yürütme organı tek kişiliktir.

c) Aynı kişi hem yasama organında hem de yürütme organında görev alamaz.

d) Başbakan halk tarafından seçilmez.

e) Başbakan yasama organının güvenine dayanmaz.

 

106) Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin hükümdarda toplandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Meşruti Cumhuriyet sistemi b) Başkanlık hükümeti sistemi c) Teokratik monarşi

d) Meşruti monarşi e) Mutlak monarşi

 

107) Aşağıdaki devletlerden hangisi bir federal devlet değildir?

 

a) Norveç b) Almanya c) ABD d) Avusturya e) İsviçre

 

108) Laiklik ilkesi hangi tarihte ve hangi anayasamızda ilk kez yer almıştır?

 

a) 1921 Anayasasında, 1923 tarihinde b) 1960 Anayasasında, 1960 tarihinde

c) 1924 Anayasasında, 1924 tarihinde d) 1924 Anayasasında, 1937 tarihinde

e) 1924 Anayasasında, 1929 tarihinde

 

109) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasası yazısızdır?

 

a) İngiltere b) ABD c) Fransa d) Avusturya e) Almanya

 

110) Aşağıdakilerden hangisi Türk anayasa hukukunun incelediği konulardan biri değildir?

 

a) Bakanlar kurulu b) Devlet çeşitleri c) Vatandaşın hak ve özgürlükleri

d) Cumhurbaşkanı e) TBMM, Yargı Erki

 

Cevaplar:

 

1-b  2-a   3-a  4-b  5-a 6-d 7-d 8-b 9-b 10-b 11-d 12-c 13-b 14-e 15-c 16-a 17-e 18-e 19-b 20-c 21-e 22-b 23-d 24-d 25-d 26-b 27-b 28-d 29-d 30-e 31-a 32-b 33-d 34-e 35-c 36-d 37-d 38-c 39-e 40-e 41-a 42-c 43-b 44-b 45-e 46-e 47-e 48-b 49-a 50-b 51-d 52-e 53-b 54-c 55-b 56-e 57-c 58-a 59-b 60-e 61-a 62-d 63-d 64-c 65-d 66-b 67-c 68-d 69-e 70-d 71-a 72-c 73-a 74-d 75-e 76-b 77-e 78-b 79-c 80-e 81-a 82-c 83-d 84-e 85-b 86-a 87-b 88-e 89-c 90-e 91-a 92-c 93-d 94-b 95-e 96-c 97-b 98-c 99-e 100-d 101-a 102-b 103-b 104-e 105-a 106-e 107-a 108-d 109-a 110-b