Vatandaşlık

Yayınlanma Kpss Vatandaşlık

1.Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

A)  Hukuk kurallarıD)   Din kuralları

B)   Ahlâk kurallarıE)   Örf ve âdetler

C)   Gelenekler

 

2.Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen kuralların ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

A)   Zayıfların güçlü olanlara karşı korunması ihtiyâcı

B)   Ticaret yapma gereği

C)   Toplum ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi zorunluluğu

D)   Toplumda  iş  bölümü ve dayanışma gibi  zorunlulukların olması

 E)   Toplumun ortak değerlerinin zamanla değişmesi gerektiği inancı

 

3.Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer?

A)   Din kurallarıD)   Hukuk kuralları

B)   Ahlâk kurallarıE)   Örf ve âdetler

C)   Gelenekler   

 

4.Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı;

•Büyüklerin ellerini öpmek,

•Yemek yerken ağzını şapırdatmamak, 

•Karşılaştığı kişilere selâm vermek

gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir?

A)  Hukuk kurallarıD)  Ahlâk kuralları

B)  Din kurallarıE)  Anayasa kuralları

C)  Örf-âdet

 

5.Devlet,  siyasî bakımdan örgütlenmiş  millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukukî bir varlıktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında sayılamaz?

A)Devlette vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının var olması

B)   Toplumun aynı dini inanışa sahip olması

C)  Milletin üzerinde yaşadığı belli bir toprak parçasının olması

D)  Yönetimle ilgili kuralların olması

E)  Bir arada yaşama düşüncesine sahip belli bir toplumun olması

 

6.Aşağıdaki devlet şekillerinin hangisinde egemenlik bir zümreye aittir?

A)  Meşrûtî devlet D)  Monarşik devlet

B)  Oligarşik devletE)  Mutlakiyetçi devlet

C)  Otokratik devlet

 

7.Toplumda zaman içinde kendiliğinden oluşan, iyi ve kötü kavramlarından iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlâk kuralları denilir.

Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlâk kurallarına aykırıdır?

A)  Borç vermek

B)  İş ilişkilerini yazılı sözleşmelere dayandırmak

C)  Yöntemini dikkate almadan başarılı kişileri her zaman örnek almak 

D) Arkadaş seçiminde özenli olmak 

E)  Birine söz vermek

 

8.Yürütmenin, yasama  ve yargı işlevlerini de üstlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifâde edilir?

A)   DevletçilikD)  Halkçılık

B)  Yasama dokunulmazlığıE)  Kuvvetler ayrılığı

C)  Kuvvetler birliği

 

9.Aşağıdakilerden hangisi, demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?

A)  ÇoğulculukD)  Eşitlik

B)  ÖzgürlükE)  Millî egemenlik

C)  Çoğunlukçuluk

 

10.Devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı devlet şekli hangisidir?

A)  Kapitalist devletD)  Teokratik devlet

B)  Sosyalist devletE)   Federal devlet

C)  Üniter devlet

 

 

         -1-

 

11.Devlet  sınırları  içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu,  tek bir siyâsî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Lâik devletC)  Kapitalist devletE)  Üniter devlet

B)  Otokratik devletD)  Federal devlet

 

12.Yönetimde din kurallarının etkin olduğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Lâik devletD)  Oligarşik devlet

 B)  Federal devletE)  Teokratik devlet

 C) Üniter devlet

 

13.Aşağıdakilerden hangisi, devletin var olmasını sağlayan unsurlar arasında yer almaz? 

A)  Örgütlü toplum            D)  Ortak tarih ve kültürel değerler

B)  Sınırları belli bir vatan     E)  Devletin gücü üzerinde güç bulunmaması

C)  Bağımsız bir ülke

 

14.Demokratik yönetimlerde birden fazla siyasî partinin bulunması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?

A)  Seçimlere katılım oranının artması

B)  Değişik düşüncedeki halkın temsilcilerinin meclise girebilmesi

C)  Koalisyonların kurulması

D)  Birlik ve dayanışmanın güçlenmesi

E)  Temsilci seçiminin kolaylaşması

 

15.Ülkemizde aşağıdaki demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

A)  MeşrûtiyetD)  Yarı doğrudan demokrasi 

B)  Temsilî demokrasiE)  Sosyal demokrasi

C)  Doğrudan demokrasi

 

16.Demokrasi yönetimlerinde sıkça kullanılan çoğulculuk kavramı ne

demektir?

A)  Hükümeti kurma görevinin en çok oyu alan siyasî partiye verilmesiB)   Seçimlerde  en  az  iki  ya da  daha  fazla kişi veya partiden birini tercih edebilme imkânı

C)  Seçimlere katılım oranının yüksek olması

D)  Seçimlere katılacakların önceden tespit edilmesi

E)  Tek parti iktidarı

 

17.Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe, hiç bir ayrım gözetilmeden oylarını kullanabilme ve yönetime katılabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

A)  ÇoğulculuğunD)  Muhalefetin

B)  Düşünce özgürlüğününE)  Genel oy ilkesinin

C)  Çoğunluk ilkesinin

 

18.Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir?

  A)  Milli gelirin adaletli dağılımının sağlanması

    B)  Zorunlu eğitimin benimsenmesi

    C)  Vatandaşların sosyal güvenliğe kavuşturulması

    D)  Anayasa Mahkemesi  üyelerinin  Cumhurbaşkanınca  seçilmesi

    E)   İdarî işlemlerin yargı denetimine tâbi olması

 

19.Aşağıdakilerden hangisi demokrasi yönetiminin çoğulculuk ilkesinin tanımıdır?

A)  İnsan haklarına saygılı ve hürriyetçi demokrasi anlayışı

B)  Bütün vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden yararlanması 

C)  Yürütme ve yasama işlemlerinde yargı denetimi olması

D)  İktidar yarışmasının eşit şartlar içinde yürütülmesi

E)  Hiç kimsenin kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka mahkeme önüne çıkartılamaması

 

20.Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin günümüzde uygulanması mümkün değildir?

A)  Yarı doğrudan demokrasiD)  Meşrûtî monarşi

B)  Doğrudan demokrasiE)  Oligarşi

C)   Temsilî demokrasi

 

21. Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olması zorunludur. Buna Kuvvetler Ayrılığı ilkesi denilir.

Aşağıdakilerden hangisi, güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır?

 A)Yasama görevi için temsilcilerin seçilmesi

 B)Yürütme yetkisinin TBMM tarafından kullanılması

 C)Hükümet üyelerinin başbakan tarafından belirlenmesi

 D)Başbakanın cumhurbaşkanı tarafından atanması

 E)Hakimlerin bağımsız karar alabilmesi

 

22.1839 Tanzimat Fermanı’na göre, mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamayacaktı.

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik, aşağıdaki alanlardan hangisinde şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?

 A) Eğitim    B)  Adalet     C)Askerlik    D)  TicaretE) Yönetim

 

23.Anayasa temel yasadır. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A)Anayasa en üstün yasadır

 B)Anayasa değiştirilemez

 C)Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir

 D)Anayasaya herkes uymak zorunda değildir

 E)Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir

 

24.  İlk yazılı Türk anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?  

A)  1808       B)  1839     C)  1876           D)  1921          E)  1924

 

25.Aşağıdakilerden  hangisi  hukuk devletinde olamaz? 

A) İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması

B) Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınmış olması

C) Yasaların üstünlüğü ilkesi

D) Yasaların yürütmenin denetiminde olması

E) Herkesin yasalar önünde eşit olması

 

26.Aşağıdaki anayasaların hangisinde ilk kez millî egemenlik ilkesi kabûl edilmiştir? 

A)   1876     B)   1921  C) 1924  D)   1961  E)   1982

 

27.Meclis Hükümeti sisteminde devlet başkanı olmaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî egemenlik ilkesinin kabûl edilmiş olması

B) Çoğunlukçu demokrasi anlayışının benimsenmiş olması

C)   Güçler birliği ilkesinin kabûl edilmiş olması

D) Devletin rejiminin olmaması

E) Anayasanın “yumuşak” olması

 

28.Aşağıdakilerden  hangisi  parlamenter  sistemde mutlaka bulunması gereken  bir özelliktir?  

A) Yasama organının çift meclisli olması

B) Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi

C) Yasaların halk oyuna sunulması

D) Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi 

E) Yasama organının, Bakanlar Kurulu’nu düşürebilmesi

 

29.Demokratik hukuk devletinde aşağıdaki koşullardan hangisini taşıma zorunluluğu yoktur?

A) Vatandaşların, seçimlerde yaş ve sezginlik dışında  bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması

B) Yürütme ve yasama işlemlerinin yargı denetimine tâbi olması

C) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olması

D) Çoğunlukçuluk ilkesine uyulması

E) Çoğulculuk ilkesine uyulması

 

   30. Aşağıdakilerden hangisi demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden    değildir?

A) Devleti yönetme gücünün kaynağının millet olması

B) Devlet başkanının hükümeti kurma görevini en çok oyu almış       siyasî parti liderine vermesi

C) Bireyin, başkalarına zarar vermeden davranışlarında özgür olması

D) Bireylerin yasalar önünde eşit olması

E) Birden çok siyasî partinin bulunması

 

   31.  Aşağıdakilerden hangisi “Kanunî Hakim Teminatı”dır?

A) Yargının bağımsız olması

B) Vatandaşların, temel hak ve özgürlüklerinin  güvence altına alınması

C) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi’nin geçerli olması

D) Siyasî sistemdeki temel siyasî karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle oluşması

E) Hiç kimsenin,  kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka mahkeme önüne çıkartılamaması    

 

32.  İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür?

A)   Eski ÇinlilerC) Eski YunanlılarE) İngilizler

B)   Eski MısırlılarD) Romalılar

 

33.  Aşağıdakilerden   hangisi,   Türkiye   Cumhuriyeti’nde    yarı    doğrudan  demokrasinin uygulanması anlamına gelebilir?

A)Anayasanın   değiştirilme  kaldırma veya yeni anayasa kabûlü için referandum yapılması

                TEST  1      -2-

 

 B)Halkın seçtiği temsilcilerin halk adına kararlar alması

 C)Halkın tamamının alınan kararlara katılması

 D)Cumhurbaşkanının milletvekillerince seçilmesi

 E)Yasa çıkarma yetkisinin, halkın seçtiği üyelerden oluşan TBMM’ye ait olması

 

34.  Osmanlı  Devleti’nde  halk  ilk kez  seçme - seçilme   hakkını hangi yıl      kullanmıştır?

 A)  1839  B)   1856     C) 1876     D) 1908E)   1921

 

35. Kanun-i  Esasî’de   “Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı   Osmanoğulları  soyunun en büyük erkek evladına aittir” hükmü vardır.

Bu madde, Osmanlı Devleti’nin hangi rejimi taşıdığını göstermektedir?

A) Meşrûtî monarşiC) Millî iradenin üstünlüğü E) Teokrasi

B) MonarşiD) Parlamenter sistem

 

36. Kanun-i Esasî’de “Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır.

Bu  madde,  Osmanlı  Devleti’nin  hangi   siyâsî   karakteri   taşıdığını  göstermektedir?

A)  TeokrasiC) Monarşi E)  Lâik

B) Parlamenter sistemD) Meşrûtî monarşi

 

37. Kanun-ı Esasî’de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan’a verilmiştir. Âyan Meclisi’nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi’nin üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. Yürütme yetkisi, padişahın başında bulunduğu Heyet-i Vükela’ya (Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela yapabilecektir. Heyet-i Vükela’nın başkan ve bakanlarını padişah seçecek ve azledecektir. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir.

Yukarıdaki hükümlerden yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamayız?

A) Osmanlı halkına ilk kez seçme-seçilme hakkı verilmiştir

B)  Âyan   Meclisi  üyelerinipadişahın   seçmesi   millet    egemenliği ilkesine ters düşmektedir

C)  Mebusan Meclisi bir  danışma meclisi niteliğindedir

D)  Osmanlı Devleti  Meşrûtî Monarşi’ye geçmiştir

E)  Hıristiyanlar il genel meclislerine seçilebileceklerdir

 

38. Kanun-i Esasî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil padişaha karşı sorumludur” hükmü  yer almaktadır.

Bu madde ile aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?

A) Padişahın yetkileri millî iradenin üstündedir

B) Padişahın suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme hakkı vardır.

C) Meclis-i Mebusan gerçekte bir danışma meclisi niteliği taşımaktadır

D) Millet egemenliği tam olarak oluşmamıştır

E) Meşrûtî Monarşi yönetimi tam olarak gerçekleşmemiştir

 

39. 1856 Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanların il genel meclislerine seçilebilmeleri kabûl edilmiştir.

Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?

A) Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması hızlanmıştır

B) Müslüman olmayanlarla Müslümanlar arasındaki en önemli ayrılık giderilmiştir

C) Yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasına imkân sağlamıştır

D) Lâiklik uygulamasına geçişte ilk adım atılmıştır

E) Müslüman olmayanlar da Meclis-i Mebusan’a girmişlerdir

 

40.Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti, mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir.

Bu durum, demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A)  Çoğunluk ilkesiD)  Muhalefet olma ilkesi

B)  Çoğulculuk ilkesiE)  Genel oy ilkesi

C)  Eşitlik ilkesi

 

41.Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk, beğenmediği temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir. 

Bu bilgilerde, demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

A) Düşünce ve kanaatlere saygıD) Özgürlük

B) Vatandaşların eşitliğiE) Birlik ve dayanışma

C) Egemenliğin kullanılması