Vatandaşlık2

42.Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir.

Türkiye’de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı ilkesi kabûl edilmiştir?

A)1876 Kanun-i EsasîD)1961 Anayasası

B)1921 AnayasasıE)1982 Anayasası

C)1924 Anayasası

 

43.   I.   İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması

 II.  Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması

 III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi

 IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması

Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?

A)  Uluslar arası ilişkilerden

B)  Hükümetten

C)  Uluslar arası antlaşmalardan

D)  Anayasal hüküm ve ilkelerden

E)  Devletin bağımsız olmasından

 

44.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasi yönetiminin yerleşmesine en az katkıda bulunmuştur? 

A)  Saltanatın kaldırılması

B)  Cumhuriyetin ilk yıllarında tek parti yönetiminin olması

C)  1946’da çoğulculuk ilkesinin uygulamaya konulması

D)  TBMM’nin açılması

E)  Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

 

45. I.     Islahat Fermanı

II.    Sened-i İttifak

III.  Tanzimat Fermanı

IV.  Kanun-i Esasî

V.   II.Meşrutîyet

Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III-I-II-IV-VD) II-III-I-IV-V

B) II-IV-I-V-IIIE) I-III-II-V-IV

C) III-II-I-IV-V

 

46. I.    II.Abdülhamit’in İstibdat Dönemi

II.   I.Meşrutîyet Dönemi

III.  Tanzimat Dönemi

IV. II.Meşrutîyet Dönemi

Yukarıda, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki dönemler verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III-IVD)  II-III-I-IV

B) III-I-II-IVE)  III-II-I-IV

C) II-I-III-IV

 

47.  Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1961 AnayasasıD) 1924 Anayasası

B) Kanun-i EsasîE) 1982 Anayasası

C) Teşkilât-ı Esasîye

 

48.Kanun-i Esasî ile meşrûtî monarşi tam olarak oluşmamıştır. Bu durumun temel  sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınların seçme ve seçilme hakkının bulunmaması

B) Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi

C) Padişahın polis araştırması yaptırabilmesi

D) Heyet-i Vükela’nın başkan ve üyelerini padişahın seçmesi

E) Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela’nın yapabilmesi

 

49.I.Meşrûtiyet Dönemi’nde hükümet (Heyet-i Vükela) padişaha karşı sorumlu iken, sonradan, meclise karşı sorumlu duruma gelmiş ve böylece meşrûtî monarşi tam olarak oluşmuştur. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) I.Meşrutîyet’in ilanıD) Teşkilat-ı Esasîye

B) 1921 AnayasasıE) II.Meşrutîyet’in ilanı

C) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

 

50.Kabûl edilme veya değiştirilmesi yasalarla aynı prosedüre tâbi anayasaya aşağıdaki adlandırmalardan hangisi verilir?

A) Sert anayasaD) Nitelikli anayasa

B) Yumuşak anayasaE) Meşrutî monarşi

C) Kazuistik anayasa

 

 

  TEST  1      -3-

 

51.Ülkemizde yasama ve yürütme organlarının yasamada toplandığı oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat fermanıD) 1924 Anayasası

B) Kanun-i EsasîE)  Islahat Fermanı

C) Sened-i İttifak

 

52.Aşağıdakilerden hangisi anayasanın temel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Cumhurbaşkanı atamayla değil seçimle gelir

B)   Konuları genel hatlarıyla düzenler

C) Yasalar anayasaya aykırı olamaz

D) Devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi düzenlemek temel işlevidir

E) En  temel yasadır

 

53.Aşağıda 1924 Anayasası’na konulan “ilk”ler yer almaktadır. 

Bir tanesi 1924 öncesine aittir. O hangisidir?

A) 1928’de “devletin dini İslamdır” ibaresi anayasadan çıkartılmıştır

B) 1937’de Altı Temel İlke anayasaya girmiştir

C) Kabine Hükümeti sistemi benimsenmiştir

D) Millî egemenlik ilkesi kabûl edilmiştir

E) Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir

 

54.1921 Anayasası’nda (Teşkilat-ı Esasîye) Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir. Bunun sebebi nedir?

A) Padişahlık henüz kaldırılmadığı için

B) Halifelik kaldırılmadığı için

C) Yeni devletin yönetim biçimi belirlenmediği için

D) Milletvekilleri yürütmeye ortak olmak istedikleri için

E) Güçler birliği ilkesi benimsendiği için

 

55.1839, 1856, 1876, 1908, 1921, 1924, 1928, 1937, 1961, 1971, 1982, 1995

Ülkemizde yukarıdaki yılların hangilerinde yeni anayasa kabûl edilmiştir?

A) 1876-1908-1934-1961-1982

B) 1876-1921-1928-1961-1982

C) 1876-1908-1921-1961-1982

D) 1876-1921-1924-1961-1982

E) 1876-1924-1937-1961-1982

 

56.Kadınlara genel seçimlerde seçme-seçilme hakkının verilmesi hangi anayasada yapılan düzenlemeyle gerçekleşmiştir?

A) 1876B) 1921C) 1924D) 1934E) 1961

 

57.Kanûn-ı Esâsî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil, padişaha karşı sorumludur”  hükmü de yer almaktadır.

Bu madde ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine varırız?

A) Padişahın suçlu görülen kişileri sürgüne gönderme yetkisi vardır

B) Millî iradeden söz edemeyiz

C) Meşrûtî Monarşi tam olarak oluşmuştur

D) Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması hızlanmıştır

E) Müslüman olmayanlar da Meclis-i Mebusan’a girmişlerdir

 

58.Ülkemizde gerçek anlamda meşrûtî monarşi yönetimi ilk ne zaman gerçekleşmiştir?

A) 1856B) 1876C) 1908D) 1921E) 1924

 

59.Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesi ilk kez ne zaman kabûl edilmiştir?

A) 1808 Sened-i İttifak

B) 1839 Tanzimat Fermanı 

C) 1856 Islahat Fermanı 

D) 1876 Kanun-i Esasî 

E) 1908 II.Meşrûtîyet 

 

60.Anayasa temel kanundur. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.

Buna göre, anayasa için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anayasa en üstün kanundur

B) Anayasa değiştirilemez

C) Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir

D) Anayasaya herkes uymak zorunda değildir

E) Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir

 

61.Aşağıdakilerden hangisi “Yumuşak anayasa” nın tanımıdır?

A) Kuvvetler Birliği ilkesini ön görür

B) Kuvvetler Ayrılığı ilkesini ön görür

C) Değiştirilme veya kabûl edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahiptir

D) Değiştirilme veya kabûl edilmesi için  “nitelikli oy” şartı aranır

E)Millî egemenlik ilkesinin kabûl eder

 

 

 

62.Aşağıdaki anayasalardan hangisinde devlet başkanı yoktur

A)1876B)1921C)1924D)1961E)1982

 

63.1921 Anayasası’nda en önemli değişiklik aşağıdakilerin hangisiyle yaşanmıştır?

A) Saltanatın kaldırılmasıyla

B) Halifeliğin kaldırılmasıyla

C) I. İnönü Savaşı’yla

D) Düzenli ordunun kurulmasıyla

E) Cumhuriyet’in ilânıyla

 

64.1921 Anayasası’nda;

I.    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

II.   Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM’de toplanır

hükümleri yer almıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kuvvetler Birliği’nin benimsendiğine

B) Devletçilik İlkesi’nin uygulanacağına

C) Milletin yöneticilerini kendisinin seçeceğine

D) Yasaların Meclis tarafından uygulanacağına

E) TBMM’nin yürütme yetkisini Türk halkı adına kullanacağına

 

65.1946 yılından itibaren çok partili hayata geçilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasına başlandığı anlamına gelmektedir?

A) Kuvvetler BirliğiD) Çoğunlukçuluk

B) Sosyal Hukuk devletiE) Lâiklik

C) Çoğulculuk

 

66.İlk kez 1924 Anayasası’nda çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek dereceli seçim sisteminin benimsenmesi

B) İki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi

C) Oy çokluğu ilkesinin geçerli olması

D) Seçime, birden çok siyâsî partinin eşit koşullarda girmesi

E) Yasama organı tarafından Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesi

 

67.Yasama yetkisinin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından bölüşüldüğü anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun-i Esasî

B) 1961 Anayasası

C) Teşkilat-ı Esasîye

D) 1982 Anayasası

E) 1924 

 

68.Türk tarihinde temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı biçimde düzenlendiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1876 AnayasasıC)1924 AnayasasıE) 1982 Anayasası

B) 1921 Anayasası    D)1961 Anayasası

 

69.Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’na özgü bir durum değildir?

A) Sosyal Hukuk devleti ilkesi ilk kez bu anayasada yer almıştır

B) Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi kabul edilerek Anayasa Mahkemesi kurulmuştur

C) Temel hak ve özgürlüklerin en fazla olduğu anayasadır

D) Her sorunu kuralla çözme yöntemini esas alır

E) Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ilk kez bu anayasada verilmiştir.

 

70. Aşağıda, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak özellikleri verilmiştir.

Bir tanesi sadece 1982 Anayasası’na özgüdür. O hangisidir?

A)  Askerî müdahale sonrasında hazırlanmışlardır

B)  Sivil ve askerî olmak üzere iki kanat vardır

C)  Halk oyuna sunulmuşlardır

D)   Anayasanın Halk  oylaması cumhurbaşkanı  seçimiyle birleştirilmiştir

E)  Sivil kanat seçimle değil  atamayla gelmiştir

 

71.Kadınlar, yerel seçimlerde seçme hakkını aşağıdaki yıllardan hangisinde almışlardır?

A) 1926 B)  1930C) 1931D) 1934E) 1946

 

72.1961 Anayasası’na 1971’de müdahale edilerek yargı denetimine kısıtlama getirilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu kısıtlamayı içermektedir?

A) Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması

B) Bakanlar Kurulu’na kararnâme çıkarma yetkisi verilmesi

C) TRT’nin özerkliğinin kaldırılması

D) Üniversite özerkliğinin azaltılması

E) Ağır Ceza mahkemeleri kurulması

 TEST  1      -4-

 

73. I.1924 Anayasası’nda 1928’te yapılan değişiklikle,

II.1924 Anayasası’nda 1931’te yapılan değişiklikle,

III.1924 Anayasası’nda 1934’de yapılan değişiklikle,

IV.1924 Anayasası’nda 1937’da yapılan değişiklikle,

V.1924 Anayasası’nda 1946’da yapılan değişiklikle.

Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle Çoğulculuk İlkesi uygulanmaya başlanmıştır?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V

 

74.Değiştirilmesi özel kurallara bağlı anayasa hangi adla nitelendirilir?

A) Yumuşak anayasa

B) Kuralcı anayasa

C) Sert anayasa

D) Çoğulcu anayasa

E) Kazuistik anayasa

 

75.Değiştirilme veya kabûl edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahip anayasa nasıl nitelendirilir? 

 A) Çoğunlukçu anayasa

B) Ayrıntıcı anayasa

C) Devletçi anayasa

D) Yumuşak anayasa

E) Sert anayasa

 

76.“Oy çokluğu” nun geçerli olduğu ilkeye ne ad verilmektedir? 

A) Genel oy

B) Çoğunluk 

C) Çoğulculuk

D) Lâiklik 

E) Eşitlik 

 

77.Birden çok siyasî partinin eşit koşullar altında seçimlere girmesi hangi ilkeyle ilgilidir?

A) Çoğunluk C) Genel oy D) Çoğulculuk

B) Eşitlik D) Milliyetçilik 

 

78.Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) TBMMD) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

B) Bakanlar KuruluE) Anayasa Mahkemesi

C) Danıştay

 

79.TBMM’de toplantı yeter sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üye tam sayısının en az üçte biri

B) Üye tam sayısının en az üçte ikisi

C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

D) Üye tam sayısının en az beşte üçü

E) Üye tam sayısının en az beşte biri

 

80.Cumhurbaşkanı, TBMM’de kabul edilen yasaları, kaç gün içerisinde Resmî Gazete’de yayınlar?

A) 7 günC) 30 günE) 60 gün

B) 15 günD) 45 gün

 

81.Milletvekilliği düşen kişi, işlemin iptali için, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak, kaç gün içerisinde, nereye başvurabilir?

A) 7 gün-Yüksek Seçim KuruluD) 15 gün-Anayasa Mahkemesi

B) 7 gün-Anayasa MahkemesiE) 15 gün-Yüksek Seçim Kurulu

C) 7-gün Danıştay

 

82.Meclis Genel Kurulu tarafından üyeliği düşürülen milletvekilinin, itirazını, aşağıdakilerden hangisi, kaç gün içinde karara bağlar?

A) Yüksek Seçim Kurulu-7 günD) Anayasa Mahkemesi-15 gün

B) Danıştay-15günE) Yüksek Seçim Kurulu-15 gün

C) Anayasa Mahkemesi-7gün

 

83.Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen yasanın Resmî Gazete’de yayınlanmasını uygun bulmaması durumunda, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade etme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 günC) 30 günE) 60 gün

B) 15 günD) 45 gün

 

84.Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Başkanlık Divanı içerisinde yer almaz?

A) Kâtip üyelerD) Meclis Başkanı

B) İdare amirleriE) Başkan vekilleri

C) Grup başkanları