Vatandaşlık 3

85.Cumhurbaşkanı, siyasî ve hukukî sorumsuzdur. Sadece vatana ihanetle suçlanabilir.

Cumhurbaşkanının “vatana ihanet” suçlamasıyla Yüce Divan’a gönderilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle mümkündür?

A) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az üçte birinin “suçludur” demesi

B) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğunun “suçludur” demesi

 C) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün “suçludur” demesi

D) TBMM üye tam sayısının en az dörtte üçünün teklifi üzerine, üye tam sayısının en az üçte ikisinin “suçludur” demesi

E) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün “suçludur” demesi

 

86.1982 Anayasası, TBMM dışından da Cumhurbaşkanı seçilmesine imkân vermektedir.

Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

A) Meclis Üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifi

B) Meclis üye tam sayısının en az yirmide birinin yazılı teklifi

C) Meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi

D) Bir siyasî parti grubunun yazılı teklifi

E) Meclis’deki siyasî parti genel başkanlarının yazılı önerisi

 

87.Anayasa Mahkemesi’ne, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açılabilir.

Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmaya, aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarındaki üyeler

C) İktidar partisi Meclis grubu

D) Ana muhalefet partisi Meclis grubu

E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

 

88.Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararnamenin veya iç tüzüğün Resmî Gazete’de yayınlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

A) 15B) 30C) 45D) 60E) 90

 

89.Boşalan bir bakanlığa, kaç gün içinde atama yapılması zorunludur?

A) 7B) 15C) 20D) 30E) 45

 

90.Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alamaması, güvensizlik oyuyla düşürülmesi veya yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden sonra Bakanlar Kurulu kaç gün içinde kurulmak zorundadır?

A) 7B) 15C) 30D) 45E) 60

 

91.Bakanlar Kurulu’nun programı, kuruluşundan itibaren en geç ne kadar süre içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve güvenoyuna başvurulur?

A) 3 günB) 7 günC) 15 günD) Bir ayE) 3 ay

 

92.Bakanlar Kurulu’nun TBMM’den güvenoyu isteminin reddedilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

B) Üye tam sayısının üçte biri

C) Üye tam sayısının beşte biri

D) Üye tam sayısının üçte ikisi

E) Üye tam sayısının beşte üçü

 

93.Anayasa Mahkemesi, kendisine bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davasını ne kadar süre içinde sonuçlandırır?

A) 1 ayB)   2 ayC) 3 ayD) 4 ayE) 5 ay

 

94.Anayasa Mahkemesi’nin, bir kanunun iptali için, işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?

A) 3 B) 5 C) 10 D) 12E) 15

 

95.TBMM’de genel ve özel af ilanının oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üye tam sayısının en az salt çoğunluğu

B) Üye tam sayısının en az üçte biri

C) Üye tam sayısının en az beşte üçü

D) Üye tam sayısının en az yarısı

E) Üye tam sayısının en az beşte biri

 

 

TEST  1     -5-

 

96.Milletvekilinin üyeliğinin düşmesi için, en az kaç üyenin “evet” oyu kullanması zorunludur?

A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

B) Üye tam sayısının üçte biri

C) Üye tam sayısının dörtte üçü

D) Oy birliği

E) Üye tam sayısının beşte üçü

 

97.Ara seçime gidilebilmesi için, genel seçimin üzerinden ne kadar süre geçmelidir? 

A) 3 ayB) 6 ayC) 12 ayD) 24 ayE)3 0 ay

 

98.Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçime gidilemez?

A) 3 ayB) 6 ayC) 12 ayD) 24 ayE) 30 ay

 

99. Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A)  Bakanlar KuruluC)  TBMME)  IMF

B)  CumhurbaşkanıD)  Merkez Bankası

 

100.Ara seçim, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu zaman yapılabilir?

A) %3B)%5C)%7D)%10E)%12

 

101.Gerekli şartlar oluştuğu durumda, ara seçimin yapılmasına ne kadar süre içinde karar verilir?

A) 3 ayB) 4 ayC) 5 ayD) 6 ayE)1 yıl

 

102.“Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM’de üyesinin kalmaması durumunda, boşalmayı takip eden …günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır.”

Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle dolacaktır?

A) 15B) 30C) 45D) 60E) 90

 

103.Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilebilir.

Bakanlar Kurulu’nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısının en az kaçının güvensizlik oyu vermesiyle gerçekleşir? (Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır).

A) Üye tam sayısının en az üçte biri

B) Üye tam sayısının en az beşte biri

C) Oy birliği

D) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

E) Yukarıdakilerden hiçbiri

 

104.Meclis Soruşturması, Başbakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile istenebilir. Meclis. Bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis’e sunar. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilememesi halinde, komisyona 2 aylık yeni ve kesin süre verilir. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı’na teslimi zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür ve gerekli görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a sevkine karar verilir.

Yüce Divan’a sevk kararı, TBMM üye tam sayısının en az hangi oranı ile gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının üçte biri

B) Üye tam sayısının salt çoğunluğu

C) Üye tam sayısının üçte ikisi

D) Üye tam sayısının beşte üçü

E) Üye tam sayısının dörtte üçü

 

105.TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde kaç seçim yapılabilir?

A) 1B) 2C) 3D) 4E)Hiç biri

 

106.TBMM, bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?

A)15 günB)1 ayC) 45 günD)2 ayE)3 ay

 

107.Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal veya sıkıyönetimi ne kadar süreliğine ilan edebilir?

A)3 ayB)4 ayC)6 ayD)1 yılE)2 yıl

 

 

 

 

 

 

 

108.TBMM’de anayasa değişikliğine ilişkin kanun, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

A) Üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu

B) Üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu

C) Üye tam sayısının en az onda birinin yazılı teklifi üzerine, üye tam sayısının üçte biri

D) Üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı teklifi üzerine, Üye tam sayısının dörtte üçü

E) Üye tam sayısının yarısının teklifi üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu

 

109.Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)  TBMMC)  CumhurbaşkanıE)  Başbakan

B)  Bakanlar KuruluD)  Kamu  tüzel  kişileri

 

110.1982 Anayasası’na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A)3B)4C)5D)6E)7

 

111.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek

 hükümlerden biri  değildir?

A)Resmi dilin Türkçe olması

B)Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu

C)Milli marş

D)Devletin adı

E)Başkentin Ankara olması

 

112.1982 Anayasası’na  göre Cumhurbaşkanı  aşağıdaki   kanunlardan

 hangisini Meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir? 

A)Ceza Kanunu

B)Bütçe Kanunu

C)Af Kanunu

D)Anayasa değişikliğine ilişkin kanun

E)İş Kanunu

 

113.1982 Anayasası’na  göre  olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime aittir?

  A)İç İşleri Bakanlığı

  B)TBMM

  C)Milli Güvenlik Kurulu

  D)İç İşleri Bakanının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu

  E)Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar  Kurulu

 

114.Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine TBMM olağanüstü  hal  uygulamasını  her defasında ne kadar süre daha uzatabilir?

  A)2 ayB)  4 ayC)  6 ay  D)  1 yılE) 2 yıl

 

115.Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ilk  hangi yıl verilmiştir?

  A) 1921B) 1924C) 1961D) 1971E) 1982

 

116. I.1921 Anayasası’nda, 1924’de yapılan değişiklikle,

 II.1924 Anayasası’nda, 1928’de yapılan değişiklikle,

 III.1924 Anayasası’nda, 1946’da yapılan değişiklikle,

 IV.1924 Anayasası’nda, 1937’de yapılan değişiklikle,

 V.1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle

 Yukarıda  verilen  anayasa  değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi  anayasada yer almaya başlamıştır?

  A) IB) IIC) IIID) IVE) V

 

117.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde zaman  zaman  gündeme  gelen  azınlık hükümeti şeklinin özelliğidir?

 A)Meclis çoğunluğuna  sahip  olmayan   bir  hükümetin

 meclisten güvenoyu alması

 B)Birden fazla partinin hükümette yer alması

 C)Hükümette tek bir partinin üyelerinin bulunması

 D)Meclisteki  bütün  partilerin  üyelerinin  hükümette yer alması  E)Hükümet üyelerinin tek  tek meclis tarafından seçilmesi

 

 

118.Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir.

Bu sisteme aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda geçilmiştir? A)   TBMM’nin açılması

B)   Cumhuriyetin ilanı

C)   Saltanatın kaldırılması

D)   Çok partili hayata geçilmesi

E)   Kanun-i  Esasî’nin ilan edilmesi

 

 

TEST  1      -6-

 

119.“Yürürlükteki kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” ilkesi, Anayasanın hangi özelliği ile ilgilidir?

A)   En üstün kanun olmasıyla

B)   Toplum tarafından benimsenmiş olmasıyla

C)   Devlet eliyle oluşturulmuş olmasıyla

D)   Millî olmasıyla

E)   Herkesi bağlayıcı olmasıyla

 

120.1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy    kullanma  hakkına sahiptir?

A)   HükümlülerD)  Tutuklular    

B)    Askeri öğrencilerE)  Er  ve erbaşlar

C)   18  yaşından küçükler