Avrupa Hunları ve Kavimler Göçü

Yayınlanma 9. Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve Sorular

KAVIMLER GÖÇÜ(375):

Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunları'nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi.

Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı.  Toprakları yetersiz kalmaya

başladı. Ve başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler.  MS. 374 yılında VOLGA (ITIL) nehrini aşarak

Batı'ya (Avrupa'ya) doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunan

Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank, Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya

başladılar.

Böylece Batı Hun Türklerinin, sebep olduğu bu olaya tarihte KAVIMLER GÖÇÜ adı verilir.(375)

 

KAVIMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI:

1)- Roma Imparatorluğu; Doğu ve Batı Roma Imparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.(395). Batı Roma

Imparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı.

2)- Avrupa'nın ETNIK yapısı değişti. (Germen kavimlerinin Avrupa'daki yerli kavimlerle karışması

sonucu yeni milletler ortaya çıktı.)

3)- Türkler Avrupa'da BATI HUN DEVLETI'ni(AVRUPA HUN) kurdular.

4)- Ingiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.

5)- Avrupa'da FEODALITE (DEREBEYLIK) rejimi ortaya çıktı.

6)- Ilk çağ kapandı, Ortaçağ başladı.

 

AVRUPA HUN (BATI HUN) DEVLETI

 

Kavimler göçünü başlatan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. Ilk hükümdarları BALAMIR, en önemli

hükümdarları ATTILA'dır.

 

NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları  tarafından yapılmıştır.                     

 

ULDIZ'IN ROMA SIYASETI: Balamirden sonra Batı Hunlarının başına geçen Uldız, Roma Imparatorluğuna

karşı akılcı bir siyaset izlemiştir. Hunların düşmanları Germen Kavimleri ile savaştığından, Batı

Roma Imparatorluğu ile  iyi geçinmiş, Doğu Roma'yı(Bizans) ise baskı altına almaya çalışmıştır.

 

ATTILA DÖNEMI

Attila başlangıçta ULDIZ'ın siyasetini takip etmiş ve Bizans'ı baskı altına almak üzere Balkan seferleri düzenlemiştir. Bizans'ı MARGUS ve ANATOLYUS antlaşmaları ile ağır ve vergilere bağlamıştır. Bizans'ı dize getiren Atilla daha sonra Batı Roma üzerine yönelmiştir.

 

ATTILLA'NIN BATI ROMA SEFERLERI: 

 

1)- Galya Seferi: Batı Roma Ordusuyla KATALON savaşını yaptı. Kesin sonuç alınamadı.(451)

2)- Italya Seferi: Bir yıl sonra 452'de Attila ikinci sefere çıktı. Bu defa Roma ordusu Attila'nın

karşısına çıkmaya cesaret edemedi.  Romalılar Papayı Attila'ya elçi olarak gönderdiler.

Papayla görüşen Attila Roma'ya girmekten vazgeçerek geri döndü.

 

Attila'nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti eski gücünü koruyamayarak dağıldı.