Amasya Görüşmeleri

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Anlatımı

AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 Ekim 1919)
Ø  Yeni kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin isteği üzerine ger­çekleşti.
Ø  Görüşmeye İstanbul hükümetini temsilen Bahriye Nazırı Sa­lih Paşa katıldı.
Ø  Milli mücadeleyi temsilen, Mustafa Kemal başkanlığında Ra­uf Bey ve Bekir Sami Bey katıldılar.

 
 İstanbul hükümeti; Amasya görüşmesi ile Anadolu'daki mücadele hareketini kendi kontrolüne almayı amaçlamıştır.
 
Temsil Kurulu ise; Milli Mücadele hareketini İstanbul'a ta­nıtmayı, mümkün olursa desteğini almayı amaçlamıştır.
 
Milli Mücadele adına Salih Paşa'dan;
Ø  Milli meclisin vereceği en son karara uyulması şartıyla vatan bütünlüğünün ve istiklalinin korunması
Ø  Müslüman olmayan gruplara, siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak tarzda imtiyazlar verilmemesi
Ø  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetinin İstan­bul hükümetince tanınması
Ø  Milli meclisin İstanbul'da toplanmasının işgal ihtimalinden dolayı barış sağlanana kadar hükümetin seçeceği bir yerde top­lanması, istenmiştir.
 
Sonuç:
ü  İstanbul Hükümeti ilk kez Milli Mücadele'yi yani Temsil Kurulunu tanımış oluyordu.
ü  İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele'ye karşı olan olum­suz tutumu bir süre engellenmiştir.