2. Dünya Savaşı ve Paktlar

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Anlatımı

II. DÜNYA  SAVAŞI (1939-1945)

 

I. Dünya Savaşından Sonra Barışı Koruma Ça­baları:

1-Milletler Cemiyeti kuruldu.

2-Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu.

3-Fransa ile Almanya 1925’de Locarno Antlaşma­sını imzaladı.   

4-Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Fransa ile ABD 1928’de Kellog Paktını kurdu. ( Bu pakta Türkiye 1929’da katıldı.)

5-Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve Montrö Sözleş­mesi yapıldı.

  Savaşın başlamasında Almanya ve İtalya’nın sal­dırgan tutumu etkili oldu.

  Almanya ile İtalya’nın 1936’da kurduğu Mihver Devletler Grubuna 1937’de Japonya da katıldı.

  Mihver Devletler karşısında İngiltere ile Fransa Müttefik Devletler Grubunu oluşturdu.

  1936’da Habeşistan’a saldıran İtalya daha sonra ise Arnavutluk’u ele geçirdi.

  Hitler 1938’de Avusturya’yı Almanya’ya bağladı. Almanlar 1939’da Çekoslovakya’yı işgal etti. Al­manya ve Rusya aynı dönemde Polonya’yı işgal edince Fransa ve İngiltere olaya müdahale etti ve II. Dünya Savaşı başladı.

  Almanya Rusya’ya da savaş ilan edince Ruslar İngiltere tara­fına geçti. (1941)

  Japonya ABD’nin deniz üslerine ve Çin’e saldı­rınca; ABD ve Çin Japonya’ya karşı savaşa girdi.

  1942’de rejim değişikliği yaşayan İtalya İngiltere tarafında geçti.

  ABD, İngiltere ve Fransa’nın yaptığı Normandiya Çıkartması sonucunda Almanya teslim oldu.

  ABD’nin Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kent-lerine atom bombası atması sonucunda Japonya da savaştan çekildi.

  Türkiye; savaş esnasında İngiltere ve Rusya tara­fından savaşa girmesi yolunda zorlandıysa da, ta­rafsız kalmayı başardı. Almanya Bulgaristan’a gi-rince; Almanya ile Türkiye arasında 1941’de sal­dırmazlık antlaşması imzalandı. Türkiye savaşın bitmesine az bir zaman kala 1945’de Almanya ile Japonya’ya savaş ilan etmiş fakat savaşa fiilen girmemiştir.(Türkiye’nin bu tutumunda BM’ye girme arzusu vardır.)

 NOT: Kuzey Afrika Savaşları Almanya ve İtalya’nın karşısında İngiltere’nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

 

 

 

II. Dünya Savaşının Sonuçları:

1-Almanya doğu-batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Almanya sosyalizme kaydı.

2-ABD ve SSCB süper güç haline geldi.

3-Orta ve Doğu Avrupa SSCB’nin kontrolüne girdi.

4-ABD ile SSCB arasında soğuk savaş dönemi baş-ladı.

5-Hindistan, Pakistan, Mısır, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsız oldu.

6-1948’de İsrail Devleti kuruldu.

7-Sömürgecilik hız kaybetti.

8-Çin’de komünizm yayıldı.

9-MC  BM’ye dönüştü.

10-TC-ABD ilişkileri gelişmeye başladı.

11-Filistin bağımsızlaştı

12-NATO ve Varşova paktları kuruldu.

13-Türkiye’de çok partili hayat başladı.

14-Yalta Konferansında dengeler kuruldu.

15-Paris Konferansında antlaşmalar görüşüldü.

 

II. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA BARIŞI

KORUMA ÇABALARI

1-Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.

2-NATO kuruldu.

3-Balkan Paktı kuruldu.

4-Bağdat Paktı kuruldu.

 

A-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Teşkilatının Yapısı ve Özel­likleri:

1-Genel Kurul: Teşkilattaki devletlerin üyeleri bu kuruldadır.

2-Güvenlik Konseyi: 15 üyesi vardır. Bu üyeler­den ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya veto hakkına sahiptir.

3-Ekonomik ve Sosyal Konsey:Savaşlara sebep o-labilecek sosyal ve ekonomik faktörleri ortadan kal-dırmaya çalışır.

4-Vesayet Konseyi: Kendi kendini idare edemeye­cek devletleri idare etmek için kurulan bu birim gü-nümüzde önemini kaybetmiştir.

5-Milletlerarası Adalet Divanı: BM’nin yargı or-ganıdır.

6-Sekreterlik:Personelden oluşur.

NOT: Türkiye de BM’nin kurucularındandır.

 

B-NATO VE ÖZELLİKLERİ

1-Brüksel merkez olmak üzere 1948’de kuruldu.

2-Uluslararası barışın korunması ve komünizme karşı korunum amaçlandı.

3-ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Hollanda, Lük-senburg, Belçika, Danimarka, İzlanda, İtalya, Nor­veç, Portekiz, Yunanistan, Almanya, İspanya ve Türkiye teşkilatın üyesidir.

Açıklama:Kore Savaşına asker göndermesi Tür­kiye’nin NATO’ya girmesinde etkili oldu. (1952)

 

C-VARŞOVA  PAKTI

  Rusya’nın öncülüğünde Avrupa’nın sosyalist ülke-lerinin biraraya gelmesi ile kuruldu. Komünizmin önemini kaybetmesi ile teşkilat dağıldı.

 

D-BALKAN PAKTI (1954)

Kuruluş Sebebi:

  SSCB’nin Balkanlar’a yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:

  Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan

Açıklama:Yugoslavya’nın  SSCB’ye yaklaşması ve Kıbrıs Meselesinden dolayı pakt kurulduğu yıl dağıldı.

 

E-BAĞDAT  PAKTI (1955)

Kuruluş Sebebi:

  SSCB’nin Orta Doğuya yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri:

  Türkiye, Pakistan, İran ve Irak

  1958’de Irak pakttan ayrılınca; paktı İngiltere dıştan desteklemeye başladı; ki paktın bu haline CENTO denilir.