Vatandaşlık 8. Sınıf Ortak Sınav Soruları

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Testler

2011-2012 Öğretim Yılı Ayyıldız İÖO  I.Dönem 8.Sınıf (A-B-C-D-E-F) Şubeleri

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi I.Dönem Ortak Sınavı

 

1-Aşağıda insanı değerli kılan özelliklerden bazıları verilmiştir

I.Sevgi

II.Adalet

III.Hoşgörü

IV.Dayanışma

Bunlardan hangisi toplumda yaşanan maddi ve manevi sorunların çözümünde daha çok etkilidir.

A) I        B) II             C) III       D )IV

 

2-Aşağıda verilen insan özelliklerinden hangisi  insanlar arası  ilişkileri olumsuz etkiler?

A)Hoşgörü

B)Adalet

C)Ayrımcılık

D)Dayanışma

 

3-Demokrasi ile yönetilen bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A)Çoğunluğun kararlarına uyulması

B)Farkı görüş ve düşüncelerin olması

C)Toplum içinde saygı ve hoşgörünün egemen olması

D)Temel hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırsız olması

 

4- Demokratik vatandaş olma bilincine sahip  bir bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A)Çevresindeki sorunların çözümüne etkin katılır.

B)Sivil toplum kuruluşlarına üye olur.

C)Seçimlerde siyasi tercihlerini kendi çıkarlarına göre yapar.

D)Yasalara uyar ve uymayanları uyarır.

 

5-“Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şeklide sağlanması ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır..Bu nedenle özgürlüğün de ,eşitliğin de,adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir.”Mustafa Kemal ATATÜRK

Yukarıda Atatürk’ün ifade ettiği görüşü aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi ile gerçekleştirilir?

A) Monarşi

B)Oligarşi

C)Demokrasi

D)Teokrasi

 

6-Aşağıdakilerden  hangisi demokrasinin temel unsurlarından birisi değildir?

A)Egemenlik (hakimiyet)

B)Hürriyet (Özgürlük),Eşitlik

C)Siyasi Partiler

D)Mahkemeler

 

7-I.Katılımcılık

II.Sosyal Adaletçilik

III.Eşitlikçilik

IV.Çoğulculuk

 Yukarıda verilen demokratik yönetimlerin temel özelliklerinden hangisi toplumda yaşamını sürdürecek olanaklara sahip olmayanlara yaşamını devam ettirebilecek sosyal ve ekonomik ortam  hazırlayan özelliktir?

 

     A) I             B) II          C)III            D) IV

 

 

8-Öğretmeni Yaşam’dan demokrasi ile ilgili tanımlar yapmasını istemiştir.

Yaşam’ın  aşağıda yaptığı demokrasi tanımlarından yanlış olan hangisidir?

A) Her alanda İnsan haklarını temel alan bir yönetim şeklidir.

B)İnsanların haklarının Anayasa ve yasalarla korunduğu bir yönetim şeklidir

C) Sınıf üstünlüğüne dayanan bir yönetim şeklidir

D)İnsan ve insan iradesine önem veren bir yönetim şeklidir

 

9- Barış demokratik haklarını kullanmak için,protesto gösterilerine katılmış ardından da arkadaşlarıyla birlikte imza kampanyası düzenlemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Barış’ın demokratik vatandaş

olma bilinci ile ilgili bir özelliği değildir?

A) Duyarlı

B)Çalışkan

C)Katılımcı

D)Aktif

 

10-Aşağıdakilerden hangisi çocukların demokratik davranışlar kazanmasında etkili değildir?

A)Aile

B)Okul

C)İşyeri

D)Sosyal Çevre

 

11-Bir kişinin siyasal ve kültürel haklardan yararlanmasına engel olmak ayrımcılıktır.Dünyanın pek çok yerinde ayrımcılık;insanlarındil,din,cinsiyet,ırk,siyasi düşünce,felsefi inanç,bedensel farklılıklar gibi nedenlerle diğer insanlar tarafından olumsuz muamele görmesi aşağılanması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler demokrasinin hangi ilkesi ile çelişir?

A)Milli Egemenlik

B)Sosyal Adalet

C)Katılımcılık

D)Eşitlik

12-Yaşamımızda kim zamanlar sorunlarla karşılaşabiliriz

Örnek Olay Belediye çocukların halen oyun oynadığı boş araziye alışveriş merkezi yapmayı planladı.Bölge halkı bunu istemiyor.Böyle bir durumda aşağıdakilerden hangisi sorunun çözüm yöntemlerinden birisi olamaz?

A) Sorunun Belirlenmesi

B)Tarafların ihtiyaçlarının/isteklerinin belirlenmesi

C)Tarafların isteklerinde direnmeleri

D)Çözümün nasıl ve ne zaman uygulanacağının belirlenmesi

 

13- Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılığın kaldırılmasında etkili yollardan birisi değildir?

A)Kadınların iş kollarında çalışmasının sağlaması

B)Engellilerin sadece evde yaşamalarını sağlayacak koşulların oluşturulması

C)Yaşlıların hayatlarını sağlıklı,huzurlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması

D)Kimsesiz çocuklarının Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirilmesi

 

14-I.Sorunu tanımla

      II.En etkili çözüm yolunu belirle

     III.Sorunun nedenlerini araştır

     IV.Çözüm yollarını belirle

 

Her hangi bir sorunun çözümünde yukarıda belirtilen sorun  çözme basamaklarından hangisi en sonda yer almalıdır?

 

A)I          B) III          C) II          D) IV

 

15- Aşağıdakilerden hangisi önyargılarımızla mücadele yöntemlerinden birisidir?

A)Kendi düşüncelerimizin doğru olduğunda ısrar etmek

B)Karşımızdaki kişini de hata yapabileceğini kabul etmek

C)Karşımızdaki kişinin mutlaka hata  yapacağına inanmak

D)Karşımızdaki kişinin eğitim düzeyinin yetersiz görmek

 

16-Demokrasilerde halk adına görev yapacak temsilcileri ……………………..ile halk belirler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru tamamlanmış olur?

 

A)Seçim   B)İnternet   C)Referandum   D)Temsilciler

 

17-Aşağıdakilerden hangisine evini kiraya vermek istemeyen bir ev sahibinin önyargılı davrandığından söz edilebilinir?

A)Gelir düzeyi iyi  bir işyeri sahibi

B))İki çocuklu öğretmen bir aile

C)Yalnız Yaşayan emekli bir kadın

D)Babanın eski hükümlü olduğu aile

 

 

18-Toplumda herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes yetenekleri doğrultusunda çalışma hayatına katılmalıdır.

Bu anlayış birlikte yaşamak için vazgeçilmezdir.

Yukarıdaki görüşten hareketle toplumda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A)İşbölümü

B)Saygı

C)Hoşgörü

D)Uzlaşma

 

19-Demokraside insanlar hak ve özgürlüklerini …………………………..öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Yasaların

B)Yöneticilerin

C)Mahkemelerin

D)Kendi isteğinin

 

20-“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki,bu kütlenin bir parçasını ilerletelim,ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin?mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”

                                                                                ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki görüşüne göre  aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru değildir?

A)Toplumda kadın ve erkek  her alanda eşit hak ve özgürlüklere sahip olmazsa o toplum modern bir toplum olamaz

B)Kadınların en büyük görevi çocuk yetiştirmektir.

C)Toplumsal alanda sadece erkeklerin egemen olduğu toplumda ilerleme ve gelişme beklenemez

D)Toplumda kadın ve erkek her alanda eşit hak ve özgürlüklere sahip  olmalıdır.