Ve Milli Mücadele Başlıyor

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Testler

1. Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır. Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir ?

 

a) İtalya Fransa

b) Yunanistan Ermenistan

c) İngiltere İtalya

d) Rusya Yunanistan

 

 

2. I.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. II. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. III.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya Genelgesinde yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri milli mücadelenin hem amacını hem de yöntemini belirler? 

 

a) I ve III

b) II ve III

c) Yalnız I

d) I ve II

 

 

3. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Anadolu’nun hangi bölgesindeki direniş hareketlerini örgütleyerek düzenli bir cepheye dönüşmesini sağlamıştır

 

a) Batı

b) Doğu

c) Güney

d) Doğu Anadolu

 

 

4. Erzurum kongresinde alınan kararlardan hangisi ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğini gösterir?

 

a) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz

b) İşgallere karşı milletçe direnilecektir

c) Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

d) Manda ve himaye kabul edilemez

 

 

5. . Anadolu’da yapılan işgallere karşı: I.Genelgeler yayınlandı. II.Miting ve gösteriler yapıldı. III.Kongreler toplandı. IV. Misak-ı milli kararları alındı Bu tepkilerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

 

a) I,III,II,IV

b) III,I,IV,II

c) II,IV,III,I

d) II,I,III,IV

 

 

6. Aşağıda verilenlerden hangisi Kurtuluş Savaşına hazırlık amacı içermez?

 

a) Mudanya Ateşkesi Antlaşması

b) Havza Genelgesi

c) Amasya Genelgesi

d) Erzurum Kongresi

 

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetiminin Türk milletinin lehine yaptığı işlerden biri değildir 

 

a) Atatürk ve arkadaşlarının ittihatçı olduğuna dair propaganda yapılması

b) Mebuslar meclisinin toplanması

c) Yurt genelinde seçimler yapılması

d) Misak-ı milli’nin kabulü

 

 

8. Misak-i milliye göre siyası mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. Bu madde ile ilgili özellikle hangisine tepki gösterilmiştir ?

 

a) Azınlık hakları

b) Kapitülasyonlar

c) Boğazlar üzerindeki egemenliğin kısıtlanması

d) Dış borçlar

 

 

9. İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması aşağıdakilerden hanginin yok edilmek istendiğini gösterir? 

 

a) Laiklik anlayışının

b) Milli iradenin

c) Siyasal partilerin

d) Yargı gücünün

 

 

10. 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek,Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır. İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz ?

 

a) Hükümet kurmak zorunludur

b) Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir

c) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır

d) Yasama ve yürütme görevi meclise aittir

 

 

11. I.TBMM’nin güçler birliği ilkesini uygulayarak kendisini olağanüstü yetkilerle donatmasının temel nedeni hangisidir? 

 

a) TBMM’nin üstünde bir gücün varlığını tanımaması

b) Milli mücadelede kararların çabuk alınıp uygulama zorunluluğu

c) Osmanlıya tepki duyulması

d) Bu sistemin en yaygın uygulanan bir yöntem olması

 

 

12. TBMM’nin 1921 yılında çıkardığı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun bir maddesine göre Türkiye Devleti TBMM’ce yönetilir ve hükümetin adı da TBMM hükümeti adını taşır denilmektedir. 1921 Anayasasının bu hükmü ile ilgili I.TBMM’nin yürütme görevini üstlendiği II.Yeni devletin adının Türkiye olduğu III.Yeni devletin ulusal egemenliği benimsediği Yargılardan hangisi doğrudur 

 

a) I,II ve III 

b) Yalnız II

c) I ve II

d) II ve III

 

 

13. Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Rusya’nın savaştan çekilmiş olması

b) Mondros’un geçici bir anlaşma niteliği taşıması

c) Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri

d) Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesi

 

 

14. I.Yunan ilerleyişinin durdurulmaması II.Kuva-yı Milliye’nin bir kısmının halktan zorla mal ve para toplaması. III.Kuva-yı Milliye çeteleri arasındaki çekişmeler Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur ? 

 

a) İç isyanların bastırılmasına

b) Düzenli ordunun kurulmasına

c) Çerkez Ethem’in isyan etmesine

d) Moskova antlaşması’nın imzalanmasına

 

 

15.Erzurum Kongresi'nde, I. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi, II. Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi, III. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi, IV. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması kararları alınmıştır. Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi'nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu göstermez ? 

 

a) III ve IV

b) II ve IV

c) I ve III

d) Yalnız III

 

 

16. Erzurum Kongresi kararları arasında, "ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin, Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı" hükmü de yer almıştır. Ulusal Egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasında, I. Ortamın böyle bir değişikliğe hazır değildir. II. Osmanlı Hükümeti'nin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. III. Milli Mücadeleciler arasında Padişah ve Halife taraftarları da vardır. yargılarından hangilerine ulaşılır ?

 

a) I ve II

b) I, II ve III

c) II ve III

d) Yalnız II

 

 

17. 1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi'nde, Afyonkarahisar - İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır. Bu bilgilere dayanarak, I. Özsavunma gereksinimi artmıştır. II. İşgalin ortaya koyduğu tehdit vardır. III. Hükümete güven duyulmamaktadır. sonuçlarından hangilerine ulaşılır ?

 

a) I, II ve III

b) Yalnız II

c) Yalnız I

d) I ve II

 

 

18. Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında, ülke çapında bir kongre yaparak, Müdafaa - i Hukuk ve Reddi ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir. Mustafa Kemal'in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar arasında, I. Saltanatı kaldırmak II. Yeni bir anayasa hazırlamak III. Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek hangileri gösterilemez ?

 

a) I ve III

b) Yalnız III

c) I ve II

d) II ve III

 

 

19. Sivas Kongresi'nde "manda" sorunu tartışmalara yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir. Manda yönetiminin reddedilmesinin nedenleri arasında, I. İstanbul Hükümeti'nin kongreye açıkça cephe alması II. Manda yönteminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi III. Manda yönteminin iyi bilinmemesi IV. İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması hangileri gösterilebilir ?

 

a) II ve III

b) Yalnız II

c) I ve IV

d) III ve IV

 

 

20. Sivas Kongresi ile ilgili gelişmelerden bazıları şunlardır, I. İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen toplanmıştır. II. Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal'i seçilmiştir. III. Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nu seçmiştir. IV. Manda ve Himayeye karşı çıkmıştır. Bunlardan hangileri Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır? 

 

a) II ve III

b) I ve IV

c) Yalnız III

d) III ve IV