8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Doğru Yanlış Test Soruları

Yayınlanma 8. Sınıf Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yazılı Soruları ve Testler

1.Atatürk’ün fikirlerinin tarihi gelişimi içerisinde olgunlaşması aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır ?

 

A.İnkılapçılık 

B.Atatürkçü Düşünce Sistemi

C.Cumhuriyetçilik

D.Milliyetçilik

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullar arasında yer almaz ?

 

A.Selanik Askeri Rüştiyesi

B.İstanbul İdadisi

C.Manastır Askeri İdadisi 

D.Harp Okulu

 

3.Mustafa Kemal’in fikirlerinin daha çok hangi dönemde gelişip olgunlaştığı söylenebilir ?

 

A.Öğretim Hayatı

B.Askerlik Hayatı

C.Siyasi Hayatı

D.Cumhuriyet Dönemi

 

4.Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde gösterdiği başarıların sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

 

A.Milli mücadeleye lider olması

B.Türk halkının onu tanıması 

C.Yurt dışında tanınması 

D.Trablusgarp savaşına katılması

 

5. Mustafa Kemal 2.Meşrutiyet’in ilanından sonra çıkan 31 Mart Ayaklanması sırasında , Selanik’te gönüllülerin katıldığı Hareket Ordu’sunun Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.

Bu durum M.Kemal’in daha çok hangi yönünü gösterir ?

A.Cesaretini

B.İleri görüşlülüğünü

C.Demokrasiye bağlılığını 

D.İnkılapçılığını

 

6. Sakarya Zaferi’nden sonra;

I. İtalya’nın topraklarımızı boşaltması

II. Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmesi

III. Fransa ile Ankara Anlaşması’nın imzalanması

Bu gelişmelerden hangileri İngiltere’nin politik ve askeri yalnızlığa düşmesine sebep olmuştur?

A. Yalnız I B. I ve III

C. Yalnız III D. I ve II

 

 

7. 

- Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının gecikmesi

- İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

- İşgalcilerin Anadolu'da ilerlemesinin kolaylaşması

Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A. TBMM'ne karşı çıkarılan iç ayaklanmaların

B. İzmir'in işgalinin

C.Misak-ı Milli'nin ilanının

D. İstanbul'un resmen işgalinin

 

 

 

8. Askeri Başarı Siyasi Başarı

1. İnönü Savaşı - Londra Konferansı

2. Kütahya ve Eskişehir Savaşları - Moskova Antlaşması

3. Sakarya Meydan Savaşı - Ankara Antlaşması

4. Büyük Taarruz - Mudanya Ateşkes Anlaşması

Yukarıda kurtuluş Savaşı'nda kazanılan askeri başarılar ve bunların ardından gerçekleşen siyasi başarılar eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

 

 

9. Büyük Taarruz'un başarıya ulaşması üzerine İtilaf Devletleri ateşkes teklifinde bulundular. Yapılan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Kurtuluş Savaşı’nda gösterilen askeri başarı, diplomatik başarı ile tamamlanmış oldu.

Yukarıda verilen bilgilere göre hangisi söylenemez?

A. Türk Yunan savaşı sona ermiştir.

B. Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik safhası başlamıştır.

C.Kurtuluş Savaşının barış anlaşması imzalanmıştır.

D. Türk Milleti haklı davasını İtilaf Devletlerine kabul ettirmiştir.

 

 

10. Kurtuluş savaşında aşağıdaki illerimizin hangisinin kurtarılmasında düzenli orduların payı yoktur?

 

A. Gaziantep B. Aydın C.Kütahya D. İzmir

 

11. Mustafa Kemal Paşa ya TBMM tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik”rütbesi aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda verilmiştir?

A.Birinci İnönü

B.Sakarya

C.İkinci İnönü

D.Eskişehir-Kütahya

 

 

12. Mustafa Kemal Paşa “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır…”sözünü hangi savaşta söylemiştir?

A)Birinci İnönü

B)İkinci İnönü

C)Sakarya

D)Eskişehir-Kütahya

 

 

13. TBMM ’ yi tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A.Afganistan

B.Pakistan

C.Mısır

D.Cezayir

 

14. TBMM ‘ yi tanıyan ilk itilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A.İngiltere

B.Fransa

C.Almanya

D.İtalya

 

15. TBMM, ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için aşağıdakilerden hangisini çıkarmıştır?

A.Hıyanet-i Vataniye Kanunu

B.Tekalif-i Milliye

C.1921 Anayasası

D.1924 Anayasası

 

16. Mustafa Kemal Atatürk “Siz orda yalnız düşmana değil,milletin makus tarihinide yendiniz…” sözünü aşağıdakilerden hangi savaşta söylemiştir?

A.Birinci İnönü

B.İkinci İnönü

C.Sakarya

D.Eskişehir-Kütahya

 

17. İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisiyle TBMM yi resmen tanımıştır?

A.Sevr Anlaşması

B.Londra Konferansı

C.Mondros Anlaşması

D.Ankara Anlaşması

 

18. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin ayaklanmaları bastırmak için aldığı tedbirlerden değildir?

A.İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi

B.Hıyanet-i Vataniye Kanunun çıkarılması

C.Kanun-i esasinin hazırlanması

D.İstiklal Mahkemelerinin kurulması

 

19.TBMM ne zaman açılmıştır?

A.29 Ekim 1923

B.23 Nisan 1923

C.23 Nisan 1920

D.18 Aralık 1920

 

 

 

 

 

 

20. Kurtuluş Savaşında aşağıdaki cephelerden hangisinde halk kendi imkanlarıyla kurtuluşu gerçekleştirmiştir?

A.Doğu Cephesi

B.Güney Cephesi

C.Batı Cephesi

D.Kuzey Cephesi

 

21. Kurtuluş Savaşında aşağıdaki devletlerden hangisine karşı silahlı mücadelede bulunulmamıştır?

A.İngiltere

B.Fransa

C.İtalya

D.Almanya

 

 

22. Kurtuluş Savaşını bitiren barış ve ateşkes antlaşması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A.Gümrü-Mondros

B.Mondros-Lozan

C.Mudanya-Lozan

D.Sevr-Lozan

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş savaşının amaç gerekçe ve yöntemi berlirlenmiştir ?

A .Amasya genelgesi

B. Erzurum kongresi

C.Sivas kongresi

D.Havza genelgesi

 

 

 

 

 

 

• Doğru mu ? Yanlış mı ?

 

24.Atatürk 1882 yılında doğdu ( ) 

25.Doğum yeri Selanik’tir ? ( ) 

26.Atatürk’ün babası Gümrük memuruydu ( )

27.Selanik Askeri Rüştiyesi’ndeki matematik öğretmeni ona Mustafa adını verdi ( )

28.Çanakkale Cephesi’nde Derne ve Tobruk ‘ta başarılı oldu ( ) 

 

• Boşlukları dolduralım . 

 

29. Fransız İhtilali …………….. yılında meydana gelmiştir .

30. Milli güç ………… , ………… , ………. Ve sosyokültürel güçlerden oluşur.

31. Fransız İhtilali sonucu bütün dünyaya ………… , ………. , ………. , ve milliyetçilik fikirleri yayılmıştır.

32. Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlerden en çok ………… fikrinden etkilenmiştir.

33. Osmanlı Devleti’nin aldığı borçları ödeyememesi üzerine ……………………. İdaresi kurulmuştur.

34. Cumhuriyet egemenliğinin …………… ait olduğu yönetim biçimidir .

35. Halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilciler aracılıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim şekline ………………… denir.

36. Toplum halinde yaşayan insanların aralarında düzeni kurmak için oluşturdukları siyasi güce ………… denir.

37. ……………… , devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil , akla ve bilime dayandırılmasıdır .

38. Bir toplumda kısa bir süre içinde meydana gelen köklü değişikliklere …………… denir. 

39. Devletin ekonomik alanda doğrudan doğruya etkili olduğu sisteme ……………… denir.

40. Milletin maddi , manevi bütün güç unsurlarına …………………….. denir.

41. ‘ Kanun önünde herkes eşittir ‘ maddesi Atatürk’ün …………………. İlkesi ile ilgilidir.

42. Devletin kanun yapma ve yürürlüğe koyma gücünü millet adına …………… kullanır.

43. Laik devletimizin son şeklini alması 1937 yılında ……………………………… anayasaya girmesi ile gerçekleşmiştir.

44. …………………………… , anayasamızda değiştrilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeler olarak yer alır.

45. ‘ Kimsenin düşünce ve vicdan kanaatlerine karışılamaz . ‘ maddesi Atatürk’ün ………………. İlkesi ile ilgilidir.

46. Devleti yönetme yetkisinin kral ya da padişaha ait olduğu yönetim şekline ………… denir.

47. ‘ Ağa , hacı , bey ‘ gibi ünvanların kaldırılması , ………….. ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır.

48. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının temelinde tam ………….. yer alır.

49. Birbirine bağlı ve birbirini tamlayan aynı hedefe yönelik kendi içerisinde tutarlı işleyen düşünce ve ilkelerin bütününe …………………………………. Denir.

 

 

 

 

Doğru mu ? Yanlış mı ?

 

50 .Atatürkçü Düşünce Sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. ( )

51. Atatürk ilke ve inkılapları birbirinden bağımsızdır. ( )

52. TBMM’yi tanıyan ilk Avrupa devleti Rusya’dır ( )

53. Mustafa Kemal dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmiştir. ( )

54. Türk halkı inkılaplara sahip çıkmıştır. ( )

55. Atatürk ilkeleri evrenseldir. ( )

56. Eğitim ve sağlık gibi temel haklar Cumhuriyetle birlikte kazanılmıştır. ( )

57 . Milli birlik ve beraberlik Atatürk

50 . tarafından milletin en değerli hazinesi olarak görülmüştür. ( )

58. Kurtuluş Savaşımız dünyadaki mazlum milletlere örnek olmuştur . ( )

59. 1921 ve 1924 anayasalarının yapılması Devletçilik ilkesi doğrultusunda olmuştur. ( )

60. Oy kullanmak ve askere gitmek vatandaşlık görevlerimizin gereğidir . ( )

61. Aralarında dil , kültür ve duygu birliği olan insan topluluğuna millet denir. ( )

62. Cumhuriyetin ilk yıllarında Devletçilik ilkesinin uygulanmasında halkın temel ihtiyaçlarını karşılama düşüncesi etkili olmuştur . ( )

63. Atatürkçülük , ilerleme ve yenileşmeyi hedefleyen bir düşünce sistemidir . ( )

64. Halkın yönetimde söz sahibi olduğu yönetim biçimine monarşi denir. ( )

65. Atatürkçü Düşünce Sistemi ‘nin gelişmesi için en önemli unsur siyasi güçtür. ( ) 

66. Atatürk ilkeleri dış baskılar sonucu ortaya çıkmıştır ( )

67. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma ideali Atatürk ilke ve inkılaplarının hedeflerinden biridir. ( )

68. Cumhuriyet , 29 Ekim 1923 ‘te ilan edilmiştir ( )

69. Atatürk milliyetçiliğinde din ve ırk ayrımı yoktur. ( )

70. Halkçılık , gücünü halktan alarak halka hizmet etme anlamına gelir. ( )

71. Devletçilik ekonomi modeli alanındaki uygulamaları kapsar ( )

72. Laiklik , din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır . ( )

73. Atatürk ilkeleri anayasamıza 5 Şubat 1937 ‘de girmiştir . ( )

74. Atatürk yabancı fikir adamlarından etkilenmiştir . ( )

75. Atatürk kitap okumayı çok severdi . ( )

76. Fransız İhtilali Mustafa Kemal2in fikirleri üzerinde etkili olmuştur . ( )

77. Atatürkçü Düşünme Sistemi’nin oluşumunda milli sorunlar önemli paya sahiptir. ( )

78. Atatürk’ün fikirleri ile oluşturduğu sisteme Atatürkçü Düşünme Sistemi denir. ( )

79. İnkılapların temel hedefi modern bir Türkiye ortaya çıkarmaktır. ( )

80. Atatürkçülük , Türk tarihi ve kültürünü temel almıştır . ( )

81. Atatürkçü Düşünce Sistemi yenilik ve gelişmelere açıktır. ( )

82. Atatürk , meşrutiyet rejiminin Türk milleti için uygun olduğunu savunmuştur . ( )

83. Atatürkçü Düşünme Sistemi içinde kişi hakları yer almaz. ( )

84. Akıl ve bilim Türk inkılabının temel yol göstericisidir. ( )

85. İnkılapların en önemlilerinden biri TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin kurulmasıdır. ( )

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Anadolu’da yapılan ilk genelge nedir ?

 

A. Erzurum Kongresi

B. Sivas Kongresi

C. Havza Genelgesi

D. Amasya Genelgesi

 

 

87. Toplanış ve aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre hangisidir ?

 

A. Havza Genelgesi

B. Sivas Kongresi

C. Erzurum Kongresi

D. Amasya Genelgesi

88. Temsil heyeti resmen hangi kongrede kurulmuştur ?

 

A.Alaşehir kongresi

B.Balıkesir kongresi

C.Erzurum Kongresi

D. Amasya Genelgesi

 

89. İstanbul’un işgaline neden olan kararlardır ?

 

A. Samsun Raporu

B. Misakı Milli

C. Amasya Protokolü 

D. Sivas Kararları

 

90.Manda ve Himaye ilk kez ne zaman reddedilmiştir ?

 

A. Amasya Genelgesi

B. Sivas Kongresi

C. Havza Genelgesi

D. Erzurum Kongresi

 

91. Cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır ?

 

A. Sivas Kongresi

B. Erzurum Kongresi

C. Amasya Görüşmeleri

D. Amasya Genelgesi

 

92.Toplanışı belgesel , aldığı kararlar ortak olan Kongre hangisidir ?

 

A. Sivas Kongresi

B. Amasya Görüşmeleri

C. Amasya Genelgesi

D. Erzurum Kongresi

 

93.Manda ve himaye kesin olarak ne zaman reddedildi ?

 

A. Alaşehir Kongresi

B. Balıkesir Kongresi

C. Sivas Kongresi

D. Erzurum Kongresi

 

 

94.İrade – i Milliye Gazetesi’nin çıkarıldığı kongredir ?

 

A. Balıkesir Kongresi

B. Amasya Genelgesi

C. Sivas Kongresi

D. Erzurum Kongresi

 

95. Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve gerekçesi hangi genelgede belirtilmiştir ?

 

A. Amasya Genelgesi

B. Havza Genelgesi

C. Erzurum Kongresi

D. Sivas Kongresi

 

• ßoşlukları Dolduralım ..

 

96. Doğu Trakya savaş yapılmadan ………………….. yolla kurtarılmıştır.

97. 15 Temmuz 1921 ‘de yapılan ……………………………. ‘nde yeni Türk devletinin eğitim öğretim politikaları oluşturulmuştur .

98. …………….. ‘ın Fransızlara bırakılması Misak – ı Milli ‘den verilen ikinci taviz olmuştur

99. TBMM’yi tanıyan ilk devlet ………………… Devleti , ilk Avrupa devleti ise ……….. olmuştur.

100. Doğu Cephesi TBMM’nin imzaladığı ilk resmi antlaşma olan ………….. Antlaşması ile kapanmıştır.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI … !

 

1) B

2) B

3) A

4) D

5) C

6) B

7) A

8) C

9) C

10 )A

11) B

12) C

13) A

14) B

15) B

16) B

17) B 

18) C

19) C

20) B

21) C

22) C

23) A

24 ) Y

25) D 

26) D 

27) D

28) Y 

29) 1789

30) Siyasi , ekonomik , askeri

31) Demokrasi , özgürlük , eşitlik

32) Milliyetçilik

33) Duyun – u Umumiye 

34) Millete

35) Cumhuriyetçilik

36) Devlet

37) Laiklik

38) İnkılap

39) Devletçilik

40) Milli güç

41) Halkçılık

42) TBMM

43) Laiklik ilkesinin

44) İlk 3 madde

45) Laiklik

46) Monarşi

47) Halkçılık

48) Bağımsızlık

49) Atatürkçü Düşünme Sistemi

50) D

51) Y

52) D

53) D

54) D

55) D

56) D 

57) D

58 ) D

59) Y

60) D

61) D

62) D

63) D 

64) Y

65) D

66) Y

67) D

68) D

69) D

70) D

71)D

72) D

73) D

74) Y

75) D

76) D

77) D

78) D

79) D

80) D

81) D

82) Y

83) Y

84) D

85) D

86 ) C

87) B

88) C

89 ) B

90) D

91) A

92) D

93) C

94) C 

95) A

96) Diplomatik

97) Maarif Kongresi

98) Hatay

99) Ermenistan , SSCB

100) Gümrü