VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ SORULARI

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ SORULARI

1-Yönetimde görev alan kişilere ayrıcalıklar tanıma-(Y)

2-Başkasının malına ve canına ve zarar vermek kötü sayılmalıdır-(D)

3-Tüm insanlara eşit davranmak bazen gerekmez-(Y)

4-Ramazanda fite vermek doğru değildir-(Y)

5-Ayrım yapılmadan bütün çocuklar eğitim öğretim görme hakkına sahiptir-(D)

6-İnsanlar başkalarına yapılan haksızlıklara karşı kayıtsız kalmamalıdır-(D)

7-Hukukun temel amacı özgürlük hukuk sayesinde gerçekleşebilir-(D)

8-Tüm hakların temelini kişi dokunulmazlığı oluşturur-(Y)

9-Anne baba programları yoluyla ailelere destek verme-(D)

10-İnsan hakları ile ilgili resmi kurumların oluşulmasıyla-(Y)

11-İnsan hakları ilgili gelişmeleri takip etme-(D)

12-Yasa dışı işler yapanların sayısı giderek azalır-(Y)

13-Karşılaştığı sorunun çözümünde demokratik bir yol denemiştir-(Y)

14-Kendi bildiklerini başkalarına dayatmanın-(Y)

15- Aşağıdakilerden hangisi yalnızca insana ait bir özelliktir?

A-Öğrenme yeteneğime sahip olma 
B-Beslenerek yaşamını sürdürebilme (A) 
C-Bazı yeteneklerini geliştirebilme 
D-Doğuştan değerli ve onurlu olma

16-Aşağıdakilerden hangisi Hamur Abı kanunlarından biri değildir?

A-Bir kimse başkasının evine girecek, bir delik açacak olursa,
O deliğin önünde ölümle cezalandırılır.
B-Yangın esnasında yanan evden bir mal çalan kişi, ateşe atılarak öldürülür. (B)
C-Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde yargılanıp hüküm giymeden tutuklanmayacaktır
D-Bir karısı ve bir hizmetçisi olan adam, ikinci bir kadın alamaz.

17-Aşağıdakilerden hangisi, hak ettiğinden fazla ücret alan bir televizyon tamircisi karşısında tüketicinin sorumlulukları arasında sayılamaz?

A-Ses çıkarmadan istenilen ücreti ödeme
B-Televizyon tamircisini uyarma ve hatalı davrandığını söyleme
C-İlgili kuruluşlara dilekçeyle durumu anlatma (A)
D-Yaptığı başvurunun sonuncu takip etme 

18-’’İnsan hakları, kimsenin elinizden almayacağı bir şeydir.’’Sözü ile insan haklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmak istemiştir 

A-Evrensel olma B-Bölünemez olma 
(B)
C-Vazgeçilemez olma D-Birbiriyle bağlantılı olma 
19-Hukukun temel amacı……,hukuk sayesinde gerçekleşir-(hukukun üstünlüğü)

20-İnsan haklarının hiçbiri diğerinden daha fazladır……… Taşımaz (önem)

21-Bireyin yaşama ve beden bütünlüğünü koruma hakkına………denir (hukuk)

22-Her hakka karşılık gelen bir………vardır-(yaşam hakkı)

23-İnsan hakları ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek için………önemli bir işleve sahiptir-(sorumluluk)

24-Adaletin, hukukun gerektirdiği şey ya da kazanca………denir-(hak)

25-İnsanın bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yaşama hakkı olduğu ………ile ifade edilir-(sağlık hakkı)

26-Tüm hakların temelini……oluşturur-(özgürlük)

27-Bütün çocukların kendilerini etkileyen konularda……… Bildirmeleri gerektiğini savunmak-(görüş)

28-Halkın, halk tarafında, halk için yönetimi……dır
(demokrasi)

29-Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesi……olarak tanımlanır-(özgürlük)

30-Tüm ayrımcılık biçimleri öncelikle……ile önlenir-(eğitim)

31-Ahmet Bey marketten aldığı salçanın son kullanma tarihi geçmiş olduğunu fark ediyor. Değiştirmek amacıyla markete geri gittiğinde almadan önce fark etseydi cevabını alarak geri dönüyor. Bu durum karşısında Ahmet beyin yapması gerek en doğru davranış nedir?

A-Market sahibini polise şikâyet etmelidir.
B-Tüketici haklarını başvurmalıdır. (B)
C-Market sahibini dövmektir 
D-Marketi ateşe vermelidir

32-Demokrasi, halkın kendisini yönetecek kişileri, özgür iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetimin özelliğidir?

A-Bazı insanların doğuştan hak sahibi olduğunu kabul etme
B-Kendi düşünce ve davranışlarını ön plana alma
C-Yasalar önünde kimseye ayrıcalık tanımama (B)
D-Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını önemsememe

33-Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş demokratik bir vatandaşın davranışı olabilir?

A-Kadına ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakmak 
B-Alışverişlerinde tüketici olarak hakkını aramak
C-Aileyle ilgili kararları tek başına almak (B)
D-Ülke ve dünya haberleriyle hiç ilgilenmemek

34-Demokrasi, insana ve insan iradesine önem veren bir yönetim biçimidir. Demokrasi hangisiyle ilgilidir?

A-Seçimler ve temsil B-Siyasi partiler
C-Çoğulculuk D-Hukukun üstünlüğü (B)

35-Aşağıdakilerden hangisi, çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde başvurulabilecek demokratik bir yoldur?

A-Anne baba programları yoluyla ailelere destek verme
B-Yaşanan ya da tanık olan şiddet hakkında konuşmama (B)
C-Çocuklara çatışmayı şiddet kullanarak yönetmeyi öğretme 
D-Toplumda şiddetin kabul görmesine aldırmama

36-İnsan haklarının korunması ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir?

A-İnsan hakları ilgili uluslararası belgelerin onaylanmasıyla
B-Sivil toplum kuruluşların etkin ve aktif çalışmasıyla (C) 
C-İnsan hakları ile ilgili resmi kurumların oluşması
D-Hak ve özgürlüklerle ilgili gün ve haftaların kutlanmasıyla

37-İnsan hakları ve insan haysiyetinin korunması sözleşmesine 1998 yılında şu madde eklenmiştir. Bir insana genetik olarak özdeş canlı veya cansız başka bir insan yaratmayı amaçlayan herhangi bir müdahale yasaktır?

A-Konuyla ilgili sivil toplum örgütlerine katılma
B-Demokratik hak arama süreçlerini iyi bilme (B)
C-İnsan haklarıyla ilgili gelişmeleri takip etme
D-Uluslararası hukukla ilgili bilgisini arttırma

38-Bir ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olabilir?
A-İnsanlar haklarını kolaylıkla elde edebilirler
B-Haklar ve sorumluluklar arasında denge kurulamaz (D)
C-İnsan hak ve özgürlükleri geliştirilebilir
D-Yasa dışı işler yapanların sayısı giderek azalır

 

 

39-Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu yaşama hakkı adını alır-(Y)

40-Devletin denetimi altında olmayan, karalarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerden bulunan bireyler topluluğuna sivil toplum kuruluşu denir-(D)

41-Bir devletin bütün organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olması sağlık hakkı kavramıyla ifade edilir-(D)

42-Egemenliğin bir kişi ya da zümreye ait olduğu, halka ait olmadığı tüm devlet biçimleri eğitim adını alır-(Y)

43-İlk bakışta belli olmayan fakat uygulamada belirli bir azınlığa mensup insanları diğerlerine göre sistemli şekilde dezavantajlı konuma iten politikaların uygulanması dolaylı ayrımcılık dır-(D)

44-İnsan haklarının özündeki temel değer aile kavramıyla ifade edilir(Y)

45-Ahlak ilkelerinin temelinde insan davranışlarına yön veren insan onuru bulunur-(D)

46-İnsanlar değerleri öğrenmeye ön yargı içinde başlar-(D)

47-Değerler, dayanışma bir yönetimin temel ilkelerini oluşturur-(Y)

48-Benim gibi düşünmeyenlere çok şey borçluyum. Bana taban tabana karşıt olsalar da benim düşüncelerimi çürütmekten başka bir amaç gütmeseler de hınca kapılmayıp aklımı kullanırsam doğru düşünmede onlardan büyük ölçüde yaralanabilirim. Diyen kişi hangisini savunmaktadır?

A-İncelenen konuya yoğunlaşmanın
B-Kendi bildiklerini başkalarına dayatmanın (B)
C-Farklı düşünceleri ciddiye almanın
D-Farklılıklara saygı göstermenin

49-Ayrımcılık, bir kişinin siyasal, toplumsal, ekonomik veya kültürel haklarında hiç yaralanması ya da diğer vatandaşlarla işit düzeyde yararlanamamasıdır?

A-Tahammül etme B-Farklılıklara saygı duyma (C) 
C-Hoşgörü ve tolerans D-Diyalog ve iletişim kurma

50-Böyle bir durumda Tarkan için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

A-Demokratik tutum ve davranışları benimsememiştir
B-Kendisine yapılanları olgunlukla karşılamıştır
C-Karşılaştığı sorunun çözümünde demokratik bir yol denemiş
D-Demokrasideki hak arama yollarından yararlanmıştır

51-’’Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’’ atasözleri aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A-Düşünce özgürlüğünün B-İş bölümünün (A)
C-Etkili iletişimin D-Toplumsal kuralların
52-Aşağıdakilerden hangisi yalnızca insana ait bir özelliktir?

A-Öğrenme yeteneğine sahip olma
B-Bazı yeteneklerini geliştirebilme (D)
C-Beslenerek yaşamını sürdüre bilme
D-Doğuştan değerli ve yetenekli olma 

53-Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Farklılıkların toplum için zenginlik olduğu düşünülmelidir
B-İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duyulmalıdır (C) 
C-Her birey yalnızca kendi yeteneklerine önem vermelidir
D-İnsanlara yeteneklerini geliştirebilme olanağı verilmelidir

54-Aşağıdakilerden hangisi bunun en önemli sonucudur?

A-Çağımızda küreselleşme B-İş bölümü ve dayanışma (A)
C-Köyden kente göç D-İnsanlar arsı eşitsizlik

55-Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk
Ve dayanışma gibi değerle ilgili olarak hangisi söylenemez?

A-Tüm insanlar bu değerlere sahip olmalıdır
B-Bu değerler bazı insanlar tarafından içselleştirilmelidir
C-İnsanlar günlük yaşamın bir parçası haline getirilmelidir
D-Bu değerler toplumu ve insanlığı geliştirir

56-Atatürk’ün sözü aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak değerlendirilebilir?

A-İnsan haklarına ve insani değerlere duyduğu saygının
B-İnsanlara mutluluğun yollarını gösterme isteğinin (A)
C-İnsanlara ve insanlığa duyduğu güvenin
D-İş birliği ve dayanışmaya verdiği önemin

57-Kadının bir aklı, erkeğin………aklı vardır-(dokuz)

58-Kadının saçı uzun, aklı………olur-(kısa)

59-Evde iki horoz olunca sabah………olur-(erken)

60-………olan ekmeği taştan çıkarır-(er)

61-Başkasının malına ve………zarar vermek kötü sayılır-(canına)

62-Tüm insanlara ……… Davranmak gerekir-(eşit)

63-Zor durumda olan insanlara………edilmelidir-(yardım)

64-İnsanlara karşı………olmalıdır-(bağışlayıcı)

65-Hiç ayırım yapmadan tüm insanlara………ve öğrenim görmelidirler-(eğitim)

66-Bir iş adamı yanında çalışanların………verilmelidir-(hakkını)

67-Doğal çevreye………verilmemelidir-(zarar)

68-İnsanlar başkalarına yapılan haksızlıklara karşı………kalmamalıdır-(kayıtsız)

69-İnsanların………ve huzurunun temeli hukuktur-(refah)

70-Özgürlük sadece sağlam bir hukuk………içinde gerçekleşebilir-(düzeni)

71-İnsan haklarının korunması için her insan kendini………saymalıdır-(görevli)
72-Hak bir özgürlüğün sağlanması için demokrasi kalkar-(Y)

73-Ülkemizde, Cumhuriyetten önce kadınların seçme ve seçilme hakkı bulunmuyordu-(D)

74-İnsan hakları düşüncesinin temelinde bulunur-(D)

75-İnsanın kendini tanımasını ve değerini farkına varmasını sağlayan ilk gruptur-(D)

76-Toplumun uyumlu bütünlüğü onunla sağlanmaz-(Y)

77-Birey olmanın ön koşulunu oluşturmaz-(Y)

78-İnsan davranışlarına yön verir-(D)

79-Demokratik olmayan bir yönetimde korunup geliştirilemez-(Y)

80-Birey ve kurumların işlevlerini farklı olması-(D)