Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Yazılı Soruları ve Testler

1- Aşağıdakilerden hangisi insanın temel özelliği değildir?

A- İki ayak üzerinde yürüme                         B- İyiyi kötüden ayırma

C- Anlatım yeteneğini geliştirme                  D- Ahlaklı olma

2- Aşağıdakilerden hangisi insanlığın en doğru tanımıdır?

A- Sevgiye olumlu tepki verme                            B- Yoksullara sadaka verme

C- İnsanlığın ortak değerlerini paylaşma           D- Toplu halde yaşama

3- İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır .Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi insanın değerli kılan bir özellik olamaz?

A- Bütün insanlar aynı davranışı gösterir.             B- İnsanlar farklı duygulara sahiptir.

C- Duygusal davranışlar sonradan kazanılır.         D- Bazı insanlarda duygu yoktur.

4-  İnsan yaşamına ve onuruna  saygı duyan bir kişi , kendisinin ve başkalarının eğitim hakkına saygılıdır, bencillikten değil dostluk ve dayanışmadan yanadır. Dil, din, cinsiyet ve köken  açısından her türlü ayrımcılığa karşı, güçsüzlerden yana tavır takınır. 

Yukarıdaki bilgilere dayanarak;

I- Sorumluluk duygusu gelişmiştir.       II- Etkin bir vatandaştır.    III- Davranışları yaşama geçirmemiştir.

Bu kişi hakkında hangi yargılara ulaşabiliriz?

A- Yalnız  I                 B-    I  – II              C- I- II ve III        D- II- ve III

5-     Her şey sende başlar, sende  biter….

       Yeter ki yürekli ol, tükenme, tüketme,

     Tükettirme içindeki yaşama sevgisini…

   Hep hatırla! “Ya çare sizsiniz ya da çaresizsiniz” FRİDRİCH  NİETZSCHE

Şiirde anlatılmak istenilen insanın  hangi  değeridir?

A-  Çalışkanlık           B- Yardımseverlik           C- Hoşgörü           D-  Sevgi

 6-  ÖN YARGI: Herhangi bir bireye ya da gruba karşı yeterli neden olmaksızın sevgi ve düşmanlık gibi duygular uyandıran ve koşullanmış bir duygusal tutumu yansıtan inanç, kanı, genellemedir.

Aşağıdakilerden  hangisi   ön yargılı    bir davranış  değildir?

A- Dışlanma             B- Aşağılama             C- Adalet              D- Ayrımcılık

7- Bir insanın ismini hatırlayıp ona ismiyle hitap ettiğinizde o kişiye en büyük iltifatı yapmışsınız demektir.

Buna  göre bir kişiye ismiyle hitap etmek aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilir?

A- İnsanın   gelişimini                    B- İnsanın etkinliğini

C- İnsanın    özgüveni                     D- İnsanın değeri

8- Fakiri hor görme uzat elini

   Ayırt etme dini, dili ,ırkını

 Bilen vardır bilmediğin farkını

Pişmanlık duymadan önce insan ol

Bu dörtlükte  öne çıkarılan nedir?

A- İnsanın yetenekleri             B- İnsanın değeri     C- İnsanın sorunları    D- İnsanın ayrıcalıkları

 

9-İnsanlar gördüm insanlar çeşit  çeşit

  Ne birbirine benzer ne birbirine eşit

Bu  dizelerde vurgulanan nedir?

     A- Her şey özeldir.                                  B- Her şey insan niçindir

    C-Farklılıklar bize zarar verir                  D- İnsanlardan her şey  beklenir.

10- İnsan olmak, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, hoşgörü, dostluk gibi değerleri içselleştirmek ve onlar için çaba göstermekle mümkündür.

Birey aşağıdakilerden hangisini yaptığında cümlede geçen içselleştirmenin gereğini yerine getirmiş olur?

A-  Kendine güvendiğini söylediğinde                          B- Sık sık arkadaş değiştirdiğinde

C- Beklentilerine öncelik  verdiğinde                           D- İnsan haklarına karşı duyarlı olduğunda

 

 

11-  İnsanlar, fiziksel ve duygusal özellikleri bakımından birbirinden farklıdır.

       Aşağıdakilerden hangisi bunun en önemli sonucudur?

A- Çağımızdaki küreselleşme             B- İş bölümü ve dayanışma

C- İnsanlar arası eşitsizlik                   D- Dünyayı değiştirmesi

12  – Özgürlük,eşitlik,kardeşlik,adalet,saygı,sevgi,höşgörü,dostluk,dayanışma gibi değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Tüm insanlar bu değerlere sahip olmalıdır.

B- Bu değerler bazı insanlar tarafından içselleştirilmelidir.

C- İnsanlar bu değerleri günlük yaşamın bir parçası haline getirmelidir.

D-Bu değerler toplumu ve insanlığı geliştirir.

Biz, kimsenin düşmanı değiliz.     Yalnız  insanlığın düşmanı  olanların      düşmanıyız”

13-                           Atatürk’ün yukarıda sözü, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak değerlendirilebilir?

 

A- İnsan haklarına ve insani değerlere duyduğu saygının

B-İnsanlar mutluluğun yollarını gösterme isteğinin

C-İnsanlara e insanlığa  duyduğu güvenin

D-İş birliği ve dayanışmaya verdiği önemin

14- Ali matematik konusunda çok başarılıdır. Sibel güzel şiirler yazar. Umut çok iyi basketbol oynar. Seda şarkı söylediğinde insanla onu hayranlıkla dinler. Ali çabuk sinirlenir .Aykut ise her zaman sevecen ve yardımseverdir.

Bu paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Farklılıkların toplum için zenginlik olduğu düşünülmelidir.

B-İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duyulmalıdır.

C-Her birey yalnızca kendi yeteneklerine önem vermelidir.

D-İnsanların yeteneklerine geliştirebilme olanağı verilmelidir.

15- 

SORULAR

EVETHAYIR

1-Farklılıklara saygı duyulması gereğine inanıyor   musunuz? 

2-Sizce başkalarına mı benzemeliyiz? 

3.Sahip olduğumuz özellikleriniz sizi diğer   insanlardan üstün kılar mı? 

4- Başkalarıyla ilişkilerimizde kendimiz mi   olmalıyız? 

Semra bir ankette bu sorularla  karşılaşmıştır.

Semra hangi sorulara “EVET” derse her bireyin kendine has özellikleri olduğunu benimsemiş olur?

A- 1 – 2                          B-  2 – 3                           C- 1 – 4                          D- 3 – 4

B- Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcüklerin uygun olanlarıyla tamamlayınız. Her soru 2 puan

İnsan   haklarıdeğerlerailedemokratikÖn   yargıİnsan   onurudayanışma

 

1İnsan   haklarının özündeki temel değer……………………………………………….kavramıyla ifade edilir.

2İnsanlar   değerleri öğrenmeye……………………………………..içinde    başlar. 

3Değerler……………………………………bir   yönetimin temel ilkelerini oluşturur. 

4İnsani   değerlere sahip olmak, onları içselleştirmek ve onlar için çaba   göstermek……………………………………….açısından temel koşuldur.

5Ahlak   ilkelerinin temelinde insan davranışlarına yön veren ……………………………….bulunur.

6Başka   bireylere, toplumsal kümelere karşı sevgi ya da düşmanlık duygusu uyanmasına   yol açan koşullanmış bir duygusal tutumu yansıtan inanç, kanı ve   genellemeler……………………………………………denir.

C- Doğrulara “D”, yanlışlara “ Y” koyunuz. Her soru  2 Puan

 1İnsan   alet yapan bir canlıdır. 

 2Güçsüzlere   yardım etme insan olmanın gereğidir. 

 3Her   insanın kendine özgü farklılıkları başkalarına üstünlük sağlamasını   gerektirir.

 4Ön   yargılı davranmak hatalarımızı      azaltır. 

 

D- Aşağıda verilen sözlerde insanın hangi evrensel özelliğine değinildiğini numaralarla belirtiniz.  (10Puan)                                                                                                                                      

1Düşünüyorum, o hâlde varım.   Descartes (Dekart)

Toplumsallaşma

 

2Konuşma, insanın aklını   kullanma sanatıdır. (Platon)

Çalışma

 

3İnsan ancak çalıştığını   kazanır. (Mevlana)

Konuşma

 

4Kültür, insanın ürünüdür. İnsan kültür sayesinde yaşadığı çevreye   uyum sağlar.

Öğrenme

 

5İnsan, kendi yanlışlarından   çok şey öğrenebilir. Sıgmund Freud (Sigmund Freud)

Düşünme

 

 

 E.  Klasik soru: 5 puan

1- Hepimiz aynı özellikleri taşısaydınız neler olabilirdi?

………………………………………………………………………………………

 

2- İnsan olarak neden değerlisiniz? Başkaları da sizin kadar değerli midir? Nedenini açıklayınız? 5 Puan

 

  

YANIT ANAHTARI

A-   ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

C

A

B

D

C

D

B

A

D

B

B

A

C

C

 

B- BOŞLUK DOLDURMA

1- İnsan onuru    2- aile     3- demokratik       4- insan hakları    5- değerler   6- ön yargı

C- DOĞRU – YANLIŞ

1-D

2-D

3- Y

4- Y

 

D-   EŞLEŞTİRME

1

2

3

4

5

Düşünme

Konuşma

Çalışma

Toplumsallaşma

Öğrenme