Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Yazılı Soruları

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Yazılı Soruları

1- Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Sağlık Hakkı

 

b) Eğitim Hakkı

 

c) Özel hayatın gizliliği hakkı

 

d) Yaşama Hakkı

 

2- İnsanla birlikte, insanın çevresini oluşturan diğer canlı ve cansız varlıklar da değerlidir, dolayısıyla onlara karşı da duyarlı olunması gerekir.

 

Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

 

a) Çevre daima insandan önemlidir

 

b) Varlığın değeri çevreye olan faydasıyla ölçülür

 

c) İnsan yaşadığı çevreyle beraber bir bütündür

 

d) Cansız varlıklardan önce canlı varlıklara önem vermeliyiz

 

 

3-Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?

 

a) İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır. – Cicero

 

b) Her insan bir dünyadır.” – Herbert

 

c) İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür – Leibniz

 

d) Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. – Friedrich Holderin

 

4- “İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrenebilir.” Sigmund Freud ‘un verilen sözünden hareketle insanın hangi özelliğe sahip olduğuna ulaşılabilir?

 

a) Ders çıkarabilme b) Çalışabilme

 

c) Kültür oluşturma d) Konuşabilme

 

5- “İnsan çok yönlü bir varlık olup bölünmez bir kişiliğe sahiptir. İnsan; düşünen, düşündüklerini açıklamak isteyen, belli bir toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal çevrede yaşayan bir varlıktır. Yaşadığı çevreyi geliştirmek, bu çevrenin yönetim ve işleyişine katılmak ister. Dinsel inançları olan ve buna göre hareket etmek isteyen bir yapıdadır.

 

Buna göre insanlarla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

 

a) Çevrede olup bitenlere duyarsız kalamaz

 

b) Çevrede meydana gelen sorunlara çözüm arayışı içindedir

 

c) Çeşitli ihtiyaçları olan bir yapıdadır

 

d) Birliktelikten çok yalnız yaşamaya çalışan bir varlıktır

 

6- Endonezya’da meydana gelen depremde ilk olarak yardıma koşan ülkelerin başında da Türkiye gelir; Yunanistan’da meydana gelen yangında ilk yardıma koşanların başında da Türkiye gelir.

 

Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki değerlerden en çok hangisine değer verdiğini gösterir?

 

a) Adalet b) Sevgi c) Dayanışma d) Eşitlik

 

7-Çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz. Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi, öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.

 

Buna göre;

 

I. İnsanlar birey olarak toplumun bir parçasıdır

 

II. Topluma faydalı olabilmek için en çok kazanç sağlayan meslekler tercih edilmelidir

 

III. Her birey yaşamını sürdürebilmek için diğer bireylere ihtiyaç duyar

 

Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

 

a) Yalnız I b) I ve III c) I ve II d) II ve III

 

İfadeler Benzer Farklı

İlgilerimiz ü 

Yeteneklerimiz ü 

Fiziksel Özelliklerimiz ü 

Giyim tarzımız ü 

Parmak İzimiz ü

 

8- Yukarıda verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Her birey özeldir

 

b) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler

 

c) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir

 

d) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz

 

9- Bir toplumda yaşayan bireyler;

 

- Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,

 

- Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor,

 

- İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,

 

Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?

 

a) Toplumsal dayanışmanın

 

b) Ekonomik ve sosyal kalkınmanın

 

c) Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin

 

d) Vatandaşlık bilincine sahip olmanın

 

10- Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler

b) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan

c) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey

 

d) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

 

11- Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılıktır.

 

A) Onur B) Değer C) Hoşgörü D) Fiyat

 

12-

 

Sevgi,saygı,hoşgörü gibi duygular bütün insanlarda var olan ortak özelliklerdir.Ancak bazı insanlar birbirlerine saygı gösterirken bazıları hiç göstermeyebilir.Bazı insanlarda merhamet duygusu çok güçlü iken bazılarında güçlü değildir.

 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Bütün insanlar aynı davranışı gösterir.

 

B) İnsanlar farklı davranış gösterir.

 

C) Duygusal davranışlar sonradan kazanılır.

 

D) Bazı insanlarda duygu yoktur.

 

13-İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun,sadece insan olduğu için değerlidir.

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşünceyi desteklemez?

 

A)Ten renginden dolayı insanlara farklı davranılması

 

B)İnsanların farklı inançlara sahip olabileceğinin kabul edilmesi

 

C)Farklı mesleklere sahip insanların eşit haklara sahip olması

 

D)Farklı düşüncelere sahip olan insanlara saygı gösterilmesi

 

14-

 

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan birisi değildir?

 

A) Zeka durumumuz B) Yeteneklerimiz

 

C) İnsan olmamız D) Kişilik özelliklerimiz

 

15-Çevremizdeki her insanın olumlu özellikleri vardır. Bu özelliklerin keşfedilmesi gerekir.

 

Aşağıdakilerden hangisi başkalarının olumlu özelliklerinin keşfedilmesini engelleyen bir tutumdur?

 

a) Önyargılı olmak b) İletişim kurmaya çalışmak

 

c) Empati kurmak d) Karşıdaki insanı kabul etmek

 

16- - Dışlama

 

– Aşağılama

 

– Küçümseme

 

Yukarıdaki davranışlarla ilgili olarak;

 

I. İnsan ilişkilerini olumlu etkiler.

 

II. İnsan haklarının temel değerlerine aykırıdır.

 

III. Toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verir.

 

Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

 

a) Yalnız I b) I ve II c) II ve III d) I, II ve III

 

17-Melisa elindeki kitabı okuyup bitirmiş ancak kitabı çok sıkıcı bulmuştur. Ayrıca Melisa kitabın yararlı olmadığına karar vermiştir.

 

Buna göre Melisa’nın yapacağı aşağıdaki davranışlardan hangisi kesinlikle duyarlı bir davranış değildir?

 

a) Kitabı okuması için bir arkadaşına vermesi

 

b) Kitabı geri dönüşüm kutusuna atması

 

c) Kitabı yırtıp çöp kutusuna atması

 

d) Kitabı okul kütüphanesine bağışlaması

 

18- İnsanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere insan hakları denir.

 

Buna göre insan haklarının temelinde aşağıdaki anlayışlardan hangisi vardır?

 

a) İnsan yaşadığı toplum için vardır.

 

b) İnsan milli değerlere bağlı yaşamalıdır.

 

c) insan düşünceleri ile vardır.

 

d) Bütün insanlar değerlidir.

 

19-

 

Aşağıdaki sorular “BOŞLUK DOLDURMA” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.

 

Onur / İngiltere / Eşit / İnsanlık / Sevgi

 

a) İNSANLIK insanı insan yapan değerleri ifade eden bir kavramdır.

 

b) ONUR , kişinin kendine biçtiği değerdir.

 

c) Bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye

 

yönelten duyguya SEVGİ denir.

 

d) Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından EŞİT doğarlar.

 

e) İnsan Haklarına dair tarihteki ilk yazılı belge 1215 yılında İNGİLTERE ’de kabul edilen “Magna Carta Libertatum” olduğu kabul edilir.